Quyết định 69/2004/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 69/2004/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 69/2004/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ Chiếu sáng đô thị Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 69/2004/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đặng Quốc Tiến Ngày ban hành: 14/10/2004 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 69/2004/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ Chiếu sáng đô thị Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM
 • Điều 1. Phê duyệt bản Điều lệ Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam đã được Đại hội nhiệm kỳ 1 ngày 08/11/2003 ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chủ tịch Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm ...
 • ĐIỀU LỆ HỘI CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM
 • Chương 1 TÊN HỘI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
 • Điều 1. Tên gọi
 • Điều 2. Tôn chỉ, vị trí, phạm vi hoạt động
 • Điều 3. Mục đích của Hội
 • Chương 2 NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 • Điều 4. Nhiệm vụ của Hội
 • Điều 5. Quyền hạn của Hội
 • Chương 3 HỘI VIÊN
 • Điều 6. Hội viên của Hội
 • Điều 7. Hội Chiếu sáng đô thị Việt Nam gồm:
 • Điều 8. Nghĩa vụ và quyền của hội viên
 • Chương 4 TỔ CHỨC HỘI
 • Điều 9. Tổ chức của Hội gồm:
 • Điều 10. Đại hội Đại biểu toàn quốc của Hội
 • Điều 11. Ban Chấp hành Trung ương Hội
 • Điều 12. Ban Thường vụ Trung ương Hội
 • Điều 13. Chủ tịch Hội
 • Điều 14. Phó Chủ tịch Hội
 • Điều 15. Tổng thư ký Hội
 • Điều 16. Ban Kiểm tra của Hội
 • Điều 17. Ban chuyên môn và tổ chức trực thuộc
 • Điều 18. Chi Hội cơ sở
 • Điều 19. Phụ cấp trách nhiệm
 • Chương 5 TÀI CHÍNH CỦA HỘI
 • Điều 20. Nguồn thu của Hội
 • Điều 21. Các khoản chi của Hội
 • Điều 22. Quản lý tài chính, kế toán
 • Điều 23. Xử lý tài chính khi giải thể
 • Chương 6 KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 • Điều 24. Khen thưởng
 • Điều 25. Kỷ luật
 • Chương 7 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Thể thức sửa đổi và bổ sung Điều lệ
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 69/2004/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 69/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 69/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 69/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 69/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật