Nghị định 115-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 115-CP

Tiêu đề: Nghị định 115-CP năm 1977 Điều lệ đầu tư của nước ngoài ở Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành Số hiệu: 115-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng Ngày ban hành: 18/04/1977 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 115-CP năm 1977 Điều lệ đầu tư của nước ngoài ở Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

 • NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ VỀ ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • Điều 1. - Nay ban hành kèm theo nghị định này bản Điều lệ về đầu tư của nước ngoài ở nước Cộng hòa xã ...
 • Điều 2. - Các ông Bộ trưởng các Bộ ngoại thương, Tài chính, Lao động, Nội vụ, Ngoại giao và ông Tổng ...
 • ĐIỀU LỆ VỀ ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • Chương 1: NGUYÊN TẮC CHUNG
 • Điều 1 .- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoan nghênh việc đầu tư của nước ngoài ở ...
 • Điều 2 .- Được coi là đầu tư của nước ngoài ở Việt Nam, việc đưa vào sử dụng ở Việt Nam những tài sản ...
 • Điều 3 .- Bên nước ngoài đầu tư ở Việt Nam (dưới đây gọi tắt là bên nước ngoài) có thể là xí nghiệp, ...
 • Điều 4 .- Bên nước ngoài có thể đầu tư vào việc khai thác các tài nguyên, vào các ngành nông nghiệp, ...
 • Chương 2: HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
 • Điều 5 .- Bên nước ngoài có thể đầu tư ở Việt Nam theo các hình thức sau đây:
 • Điều 6 .- Hình thức hợp tác sản xuất chia sản phẩm giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài được thực hiện ...
 • Điều 7 .- Hình thức xí nghiệp hoặc công ty hỗn hợp được thực hiện theo những điều kiện sau đây :
 • Điều 8 .- Hình thức xí nghiệp tư doanh chuyên sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện theo những điều ...
 • Chương 3: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN NƯỚC NGOÀI.
 • Điều 9 .- Bên nước ngoài hợp tác sản xuất chia sản phẫm được chia sản phẩm theo những điều khoản hợp ...
 • Điều 10 .- Bên nước ngoài đầu tư vào các xí nghiệp hoặc công ty hỗn hợp hoặc các xí nghiệp tư doanh chuyên ...
 • Điều 11 .- Ngoài các quyền lợi ghi trong điều 10, bên nước ngoài đầu tư vào các xí nghiệp hoặc công ty ...
 • Điều 12 .- Ngoài các quyền lợi ghi trong điều 10, bên nước ngoài đầu tư vào xí nghiệp tư doanh chuyên ...
 • Điều 13 .- Việc bảo vệ các quyền sở hữu công nghiệp nói ở điều 2 của điều lệ này sẽ được ghi trong hợp ...
 • Điều 14 .- Bên nước ngoài đầu tư ở Việt Nam, dưới bất kỳ hình thức nào trong ba hình thức nói trên, có ...
 • Điều 15 .- Bên nước ngoài đầu tư vào các xí nghiệp hoặc công ty hỗn hợp và các xí nghiệp tư doanh chuyên ...
 • Điều 16 .- Trong quá trình thực hiện hợp đồng đầu tư, nếu bên nước ngoài có hành vi gian lận hoặc man ...
 • Chưong 4: THỦ TỤC
 • Điều 17. - Đơn xin đầu tư vào Việt Nam phải nộp cho Bộ Ngoại thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ...
 • Điều 18. - Đơn được xét và quyết định từng trường hợp, trong thời gian là 3 tháng, kể từ ngày Bộ Ngoại ...
 • Điều 19 .- Giấy cho phép đầu tư do Bộ trưởng Bộ Ngoại thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...
 • Điều 20 .- Nhận được giấy phép, bên nước ngoài phải đăng ký việc đầu tư tại Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính ...
 • Chương 5: GIẢI THỂ VÀ THANH LÝ CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ CỦA NƯỚC NGOÀI
 • Điều 21 .- Các xí nghiệp, công ty có vốn đầu tư của nước ngoài, khi giải thể do hết thời hạn hợp đồng ...
 • Điều 22. Nếu do bên nước ngoài phạm lỗi nặng hoặc vi phạm hợp đồng đầu tư mà xí nghiệp, công ty phải ...
 • Điều 23 .- Bên nước ngoài phải đăng ký việc kết thúc đầu tư tại Bộ Ngoại thương và Bộ Tài chính nước ...
 • Chương 6: XỬ LÝ CÁC VỤ TRANH CHẤP
 • Điều 24 .- Những vụ tranh chấp giữa các xí nghiệp, công ty có vốn đầu tư của nước ngoài với các tổ chức ...
 • Điều 25 .- Những vụ tranh chấp giữa bên nước ngoài và bênViệt Nam xảy ra trong quá trình thi hành hợp ...
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26 .- Trong những trường hợp riêng biệt, nếu cần thiết Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ...
 • Điều 27 .- Căn cứ điều lệ này, Bộ Ngoại thương, Bộ Tài chính, Bộ lao động và Ngân hàng Nhà nước Việt ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 115-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 115-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 115-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 115-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 115-CP

Đang cập nhật