Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Minh Quang Ngày ban hành: 31/12/2015 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
 • Mục 1: PHÂN ĐỊNH, PHÂN LOẠI, THU GOM, LƯU GIỮ, GIẢM THIỂU, TÁI CHẾ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI VÀ CHẤT THẢI ...
 • Điều 4. Phân định chất thải y tế
 • Điều 5. Bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế
 • Điều 6. Phân loại chất thải y tế
 • Điều 7. Thu gom chất thải y tế
 • Điều 8. Lưu giữ chất thải y tế
 • Điều 9. Giảm thiểu chất thải y tế
 • Điều 10. Quản lý chất thải y tế thông thường phục vụ mục đích tái chế
 • Mục 2: VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
 • Điều 11. Vận chuyển chất thải y tế nguy hại để xử lý theo mô hình cụm cơ sở y tế
 • Điều 12. Vận chuyển chất thải y tế để xử lý theo mô hình tập trung
 • Điều 13. Xử lý chất thải y tế nguy hại
 • Điều 14. Quản lý nước thải y tế
 • Điều 15. Quản lý và vận hành thiết bị xử lý chất thải y tế
 • Chương III CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
 • Điều 16. Chế độ báo cáo
 • Điều 17. Hồ sơ quản lý chất thải y tế
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
 • Mục 1: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
 • Điều 18. Trách nhiệm Bộ Y tế
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 21. Trách nhiệm của Sở Y tế
 • Điều 22. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Mục 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ SỞ Y TẾ
 • Điều 23. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế
 • Điều 24. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế nguy hại cho cụm cơ ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Tổ chức thực hiện
 • Điều 26. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 DANH MỤC VÀ MÃ CHẤT THẢI Y TẾ
 • PHỤ LỤC SỐ 02 BIỂU TƯỢNG TRÊN BAO BÌ, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ LƯU CHỨA CHẤT THẢI Y TẾ
 • PHỤ LỤC SỐ 03 YÊU CẦU KỸ THUẬT KHU LƯU GIỮ CHẤT THẢI TẠI CƠ SỞ Y TẾ
 • PHỤ LỤC SỐ 04 MẪU SỔ THEO DÕI VÀ BÀN GIAO CHẤT THẢI PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TÁI CHẾ
 • PHỤ LỤC SỐ 05 MẪU SỔ NHẬT KÝ VẬN HÀNH THIẾT BỊ, HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
 • PHỤ LỤC SỐ 06 MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
 • PHỤ LỤC SỐ 07 MẪU NỘI DUNG KẾ HOẠCH THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • PHỤ LỤC SỐ 08 MẪU SỔ GIAO NHẬN CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 31/12/2015.

Theo đó, quy định cụ thể các vấn đề sau đây:

- Phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, giảm thiểu, tái chế chất tải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường.

- Vận chuyển và xử lý chất thải y tế gồm: vận chuyển chất thải y tế nguy hại để xử lý theo mô hình cụm cơ sở y tế, xử lý chất thải y tế nguy hại; quản lý nước thải y tế; quản lý và vận hành thiết bị xử lý chất thải y tế.

- Chế độ báo cáo và hồ sơ quản lý chất thải y tế.

- Trách nhiệm của Bộ Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc quản lý chất thải.

Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/4/2016 và thay thế Quyết định 43/2007/QĐ-BYT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

Án lệ về Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT

Đang cập nhật