Quyết định 14/2007/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/2007/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 14/2007/QĐ-BGTVT về quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 14/2007/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng Ngày ban hành: 26/03/2007 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 14/2007/QĐ-BGTVT về quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THÔNG TIN, DẪN ĐƯỜNG, GIÁM SÁT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Thủ ...
 • QUY CHẾ THÔNG TIN, DẪN ĐƯỜNG, GIÁM SÁT HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Quy ước viết tắt
 • Điều 3. Giải thích thuật ngữ
 • Chương 2 TRANG BỊ, THIẾT BỊ CNS; CƠ  SỞ CUNG CẤP DỊCH VỤ CNS; SỬ DỤNG DỊCH VỤ CNS
 • Điều 4. Công bố thông tin về hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 5. Tiêu chuẩn hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 6. Bảo vệ an toàn hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 7. Lắp đặt, cải tạo, nâng cấp hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 8. Lắp đặt và khai thác hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS trên tàu bay
 • Điều 9. Tài liệu khai thác, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 10. Mã số, địa chỉ kỹ thuật hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 11. Thiết lập kênh thông tin liên lạc hàng không
 • Điều 12. Kết nối sử dụng thông tin, dữ liệu trên kênh thông tin liên lạc hàng không
 • Điều 13. Thuê phương tiện viễn thông phục vụ cho dịch vụ CNS
 • Điều 14. Thời gian sử dụng đối với hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 15. Täa độ của hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 16. Ghi, lưu trữ thông tin cung cấp dịch vụ CNS
 • Điều 17. Thiết bị dự phòng
 • Điều 18. Nguồn điện chính và dự phòng
 • Điều 19. Các tài liệu phải có tại cơ sở cung cấp dịch vụ CNS
 • Điều 20. Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 21. Giấy phép khai thác của cơ sở cung cấp dịch vụ CNS
 • Điều 22. Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 23. Ghi thông tin về bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 24. Thông báo tình trạng hoạt động của hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 25. Báo cáo tình trạng kỹ thuật của hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 26. Cấp giấy chứng nhận kỹ thuật cho hệ thống kỹ thuật, trang bị, thiết bị CNS
 • Điều 27. Hệ thống kỹ thuật, thiết bị CNS phải cấp giấy phép khai thác
 • Điều 28. Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị CNS
 • Điều 29. Sử dụng dịch vụ CNS
 • Điều 30.Ủy quyền cung cấp dịch vụ CNS cho các tổ chức nước ngoài
 • Điều 31. Hiệp đồng trách nhiệm cung cấp và sử dụng dịch vụ CNS
 • Điều 32. Chấm dứt khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị CNS
 • Chương 3 NHÂN VIÊN THÔNG TIN, DẪN ĐƯỜNG, GIÁM SÁT HÀNG KHÔNG
 • Điều 33. Nhân viên CNS
 • Điều 34. Chức trách, nhiệm vụ của nhân viên khai thác truyền tin AFTN
 • Điều 35. Chức trách, nhiệm vụ của nhân viên kỹ thuật CNS
 • Điều 36. Chức trách, nhiệm vụ của nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn phù trợ dẫn đường, giám sát hàng ...
 • Điều 37. Giấy phép nhân viên CNS
 • Điều 38. Huấn luyện
 • Chương 4 SỬ DỤNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
 • Điều 39. Quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ hàng không dân dụng
 • Điều 40. Trình tự đăng ký, phối hợp, sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ hàng không
 • Chương KIỂM TRA MẶT ĐẤT VÀ BAY KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN HỆ THỐNG KỸ THUẬT, THIẾT BỊ DẪN ĐƯỜNG, GIÁM SÁT ...
 • Điều 41. Kiểm tra, hiệu chuẩn mặt đất
 • Điều 42. Hệ thống kỹ thuật, thiết bị dẫn đường, giám sát hàng không phải được bay kiểm tra, hiệu chuẩn
 • Điều 43. Phân loại bay kiểm tra, hiệu chuẩn
 • Điều 44. Hoạt động bay kiểm tra, hiệu chuẩn
 • Điều 45. Tàu bay thực hiện bay kiểm tra, hiệu chuẩn
 • Điều 46. Tổ bay kiểm tra, hiệu chuẩn
 • Chương 6 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 47. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam
 • Điều 48. Trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ CNS
 • Điều 49. Hãng hàng không
 • Chương 7 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 50. Tổ chức thực hiện
 • Điều 51. Sửa đổi, bổ sung
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/2007/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/2007/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/2007/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/2007/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/2007/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật