Hướng dẫn 7210/HD-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Hướng dẫn 7210/HD-BQP

Tiêu đề: Hướng dẫn 7210/HD-BQP năm 2015 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" do Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 7210/HD-BQP Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Đỗ Bá Tỵ Ngày ban hành: 13/08/2015 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng

Mục lục Hướng dẫn 7210/HD-BQP năm 2015 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" do Bộ Quốc phòng ban hành

  • HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “VỀ VIỆC TỔ ...
  • I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG THAM GIA BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA
  • III. NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG, CHÍNH SÁCH
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ngày 13/08/2015, Bộ Quốc phòng ban hành Hướng dẫn 7210/HD-BQP năm 2015 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Nguyên tắc tổ chức, tham gia phong trào

a) Việc tổ chức cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia quản lý, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia do Ủy ban Nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là tỉnh) có biên giới, bờ biển chủ trì tổ chức thực hiện, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) giữ vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, hướng dẫn.

b) Việc đăng ký tham gia quản lý, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của các tập thể, hộ gia đình và cá nhân phải trên cơ sở tự nguyện, dân chủ, công khai, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, trách nhiệm của tập thể, hộ gia đình và cá nhân trong tham gia quản lý, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

c) Chế độ, chính sách hỗ trợ được thực hiện trực tiếp đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia, huy động và được UBND cấp huyện, thị xã, thành phố biên giới (sau đây gọi là UBND huyện) công nhận bằng văn bản, có đóng góp trong các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo của Tổ quốc. Trường hợp tập thể, hộ gia đình, cá nhân chưa đăng ký nhưng được huy động tham gia trong những trường hợp cụ thể và được cấp có thẩm quyền công nhận, có đóng góp trong các hoạt động tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thì được hưởng chế độ, chính sách hỗ trợ tùy theo mức độ đóng góp theo các văn bản pháp luật hiện hành.

d) Hằng năm đồn Biên phòng phối hợp với UBND xã, trường hợp không có UBND xã thì tham mưu trực tiếp cho UBND huyện xét, ra quyết định công nhận đối với các đối tượng đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vào dịp “Ngày Biên phòng toàn dân” 3/3 và đề xuất UBND huyện ra quyết định khen thưởng cho tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đối với những trường hợp vi phạm, thì tùy theo tính chất, mức độ, kịp thời đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền pháp luật đã quy định.

đ) Tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phải được UBND huyện ra quyết định công nhận bằng văn bản một năm một lần.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hướng dẫn 7210/HD-BQP để xử lý:

Tin tức về Hướng dẫn 7210/HD-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hướng dẫn 7210/HD-BQP

Đang cập nhật

Bình luận về Hướng dẫn 7210/HD-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Hướng dẫn 7210/HD-BQP

Đang cập nhật