Thông tư 28/2004/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2004/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 28/2004/TT-BTNMT hướng dẫn thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 28/2004/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Mai Ái Trực Ngày ban hành: 01/11/2004 Lĩnh vực: Đất đai, Tài nguyên, Thống kê

Mục lục Thông tư 28/2004/TT-BTNMT hướng dẫn thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1.Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • 2.Nội dung thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • 3. Mục đích thống kê, kiểm kê đất đai
 • 4. Nguyên tắc thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • 5. Biện pháp thu thập và xử lý số liệu trong thống kê, kiểm kê đất đai
 • 6. Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai
 • 7. Nội dung báo cáo trong thống kê, kiểm kê đất đai
 • 8. Lưu trữ, quản lý và cung cấp dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
 • II. CHỈ TIÊU THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
 • 1. Các chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai
 • 2. Chỉ tiêu diện tích đất theo mục đích sử dụng
 • 2.1 Tổng diện tích đất tự nhiên
 • 2.2 Diện tích đất theo mục đích sử dụng
 • 3. Chỉ tiêu người sử dụng, quản lý đất
 • III. NỘI DUNG THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
 • 1. Biểu thống kê, kiểm kê đất đai và việc lập biểu
 • 2. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • 3. Thẩm quyền xác nhận biểu thống kê đất đai, công bố kết quả thống kê, kiểm kê đất đai
 • 4. Thẩm quyền xác nhận biểu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất
 • 5. Kiểm tra kết quả thống kê đất đai
 • 6. Kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai
 • 7. Báo cáo kết quả thống kê, kiểm kê đất đai
 • IV. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI
 • 1. Trình tự thực hiện thống kê đất đai
 • 2. Trình tự thực hiện kiểm kê đất đai
 • V. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
 • 1. Trách nhiệm thực hiện
 • 2. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2004/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 28/2004/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 28/2004/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 28/2004/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 28/2004/TT-BTNMT

Đang cập nhật