Quyết định 27/2005/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/2005/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 27/2005/QĐ-BGDĐT về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 27/2005/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển Ngày ban hành: 29/08/2005 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 27/2005/QĐ-BGDĐT về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ và các tổ chức trực thuộc Bộ, Giám đốc ...
 • QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC"
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương
 • Chương 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
 • Điều 3. Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương
 • Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương
 • Chương 3 QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
 • Điều 5. Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 ...
 • Điều 6. Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 ...
 • Điều 7. Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 3 ...
 • Điều 8. Đối với các nhà giáo kháng chiến, nhà giáo đi B, C, K trong thời kỳ 1954 - 1975 và các trường ...
 • Chương 4 HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
 • Điều 9. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
 • Điều 10. Thời gian nộp hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương
 • Chương 5 XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
 • Điều 11. Xử lý vi phạm về xét tặng Kỷ niệm chương
 • Điều 12. Giải quyết khiếu nại về xét tặng Kỷ niệm chương
 • PHỤ LỤC MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
 • Mẫu 1A Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
 • Mẫu 1B Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
 • Mẫu 1C Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
 • Mẫu 2A Bản tóm tắt thành tích BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP ...
 • Mẫu 2B Bản tóm tắt thành tích BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP ...
 • Mẫu 2C Bản tóm tắt thành tích BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/2005/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 27/2005/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 27/2005/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/2005/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/2005/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật