Nghị định 87/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 87/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước Số hiệu: 87/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 06/10/2015 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP; GIÁM SÁT TÀI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mục đích của việc giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá ...
 • Chương II GIÁM SÁT ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP
 • Điều 5. Chủ thể giám sát
 • Điều 6. Nội dung giám sát
 • Điều 7. Phương thức tổ chức giám sát
 • Chương III GIÁM SÁT TÀI CHÍNH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 • Mục 1. GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
 • Điều 8. Chủ thể giám sát
 • Điều 9. Nội dung giám sát
 • Điều 10. Căn cứ thực hiện giám sát tài chính
 • Điều 11. Phương thức giám sát
 • Điều 12. Tổ chức giám sát
 • Mục 2. GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Điều 13. Chủ thể giám sát
 • Điều 14. Đối tượng giám sát
 • Điều 15. Nội dung giám sát
 • Điều 16. Phương thức giám sát
 • Điều 17. Tổ chức giám sát
 • Mục 3. GIÁM SÁT VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
 • Điều 18. Chủ thể giám sát
 • Điều 19. Đối tượng giám sát
 • Điều 21. Căn cứ giám sát
 • Điều 22. Phương thức giám sát
 • Điều 23. Tổ chức giám sát
 • Mục 4. GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT
 • Điều 24. Các dấu hiệu mất an toàn tài chính của doanh nghiệp
 • Điều 25. Quyết định giám sát tài chính đặc biệt
 • Điều 26. Quy trình xử lý của cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp được đưa vào diện giám ...
 • Điều 27. Trách nhiệm của Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty), Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp ...
 • Mục 5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP
 • Điều 28. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp
 • Điều 29. Căn cứ đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp
 • Điều 30. Phương thức đánh giá hiệu quả và kết quả xếp loại doanh nghiệp
 • Điều 31. Báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp
 • Chương IV GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
 • Điều 32. Chủ thể giám sát
 • Điều 33. Nội dung giám sát
 • Điều 34. Phương thức giám sát
 • Điều 35. Chế độ báo cáo giám sát tài chính
 • Điều 36. Đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước
 • Chương V QUY ĐỊNH VỀ CÔNG KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH
 • Điều 37. Đối tượng thực hiện công khai thông tin tài chính
 • Điều 38. Mục đích và yêu cầu công khai thông tin tài chính
 • Mục 2. CÔNG KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 • Điều 39. Nội dung thông tin tài chính công khai theo định kỳ
 • Điều 40. Phương thức công khai thông tin tài chính theo định kỳ
 • Điều 41. Nội dung thông tin tài chính công khai bất thường
 • Mục 3. CÔNG KHAI THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
 • Điều 42. Nội dung công khai thông tin của cơ quan đại diện chủ sở hữu
 • Điều 43. Phương thức công khai thông tin của cơ quan đại diện chủ sở hữu
 • Mục 4. CÔNG KHAI THÔNG TIN CỦA BỘ TÀI CHÍNH
 • Điều 44. Nội dung công khai thông tin của Bộ Tài chính
 • Điều 45. Phương thức công khai thông tin của Bộ Tài chính
 • Chương VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 46. Khen thưởng đối với Người quản lý doanh nghiệp
 • Điều 47. Xử lý vi phạm và hình thức kỷ luật
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 48. Hiệu lực thi hành
 • Điều 49. Tổ thức thực hiện

Ngày 06/10/2015, căn cứ vào Luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Với 07 Chương, 49 Điều, Nghị định 87/2015/NĐ-CP đã hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, bao gồm các nội dung chính về giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Mục đích nhằm đánh giá việc tuân thủ quy định về vi phạm vi, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.     

Chương I của Nghị định 87 quy định những điều khoản mang tính chất hướng dẫn, giải thích, trình bày những quy định chung nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn các từ ngữ được sử dụng trong văn bản, phạm vi điều chỉnh của Nghị định.  

Chương II của Nghị định 87/2015 tập trung quy định nội dung giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước. Theo đó, việc giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 51 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, bằng phương thức giám sát trực tiếp, giám sát gián tiếp, giám sát trước, giám sát trong, giám sát sau, trong đó tập trung việc giám sát trước và giám sát sau.     

Bộ Tài chính sẽ đóng vai trò chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc giám sát tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp của các cơ quan đại diện chủ sở hữu. Cũng theo Nghị định, từ quý 4 của năm trước, Bộ Tài chính phải lập kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và công bố trước ngày 31/1 của nằm sau liền kề. Sau khi công bố các bộ, ngành liên quan phải thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.    

Trong trường hợp phát hiện vi phạm của cơ quan đại diện chủ sở hữu về phạm vi đầu tư vốn, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, phải báo cáo ngay cho Thủ tướng Chính phủ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương III của Nghị định 87/2015 quy định về giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với doanh nghiệp nhà nước. Nội dung giám sát là giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn; việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; việc cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp trách nhiệm và quyến lợi khác đối với người lao động, kiếm soát viên, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp.  

Riêng việc giám sát tài chính đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước được quy định riêng ở chương IV. Nội dung giám sát đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước cũng có nhiều nét tương đồng như quy định ở chương III nhưng bổ sung thêm một vài nội dung như giám sát việc thực hiện kế hoạch thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước, thu lợi nhuận, cổ tức chia từ doanh nghiệp. 

Cũng theo quy định của Nghị định 87/2015, Chương V quy định về việc công khai thông tin tài chính, Nghị định số 87 quy định rõ cơ sở để thực hiện công khai tài chính doanh nghiệp là báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và báo cáo giám sát tài chính hằng năm của doanh nghiệp, báo cáo giám sát tài chính hằng năm của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Việc công khai tài chính phải đáp ứng yêu cầu về việc công bố thông tin theo quy định cùa Nghị định về công bố hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước. 

Đối với các vi phạm liên quan đến việc công khai tài chính được quy định cụ thể tại chương VI Nghị định 87 (không thực hiện chế độ công khai tài chính đúng thời gian quy định, báo cáo không trung thực kết quả giám sát tài chính doanh nghiệp do mình quyết định thành lập…), cơ quan đại diện chủ sở hữu sẽ xem xét mức độ, hậu quả thiệt hại đến vốn Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp mà quyết định các hình thức kỷ luật (khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc, cách chức), quyết định mức lương và các lợi ích khác. 

Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước có hiệu lực thi hành từ 01/12/2015 và áp dụng cho năm tài chính từ 2016 trở đi; thay thế Nghị định 61/2013 về quy chế giám sát tài chính.

Việc công khai tài chính năm 2015 của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của Nghị định 87/2015. Từ 01/12/2015 đến 01/12/2016, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm tổ chức đơn vị làm đầu mối thực hiện công tác giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 87/2015/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 87/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 87/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật