Nghị định 110/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 110/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức Số hiệu: 110/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/10/2015 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 21/2010/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thu hẹp quyền điều chỉnh biên chế công chức của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày 29/10/2015, căn cứ Luật Cán bộ, công chức 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức. 

Nghị định 110/2015 đã sửa đổi 04 nội dung của của Nghị định 21/2010/NĐ-CP.  Các nội dung sửa đổi của Nghị định 21 được quy định tại Nghị định 110 cụ thể như sau:

Quyền điều chỉnh biên chế công chức của Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã bị thu hẹp lại và cụ thể hơn. Theo đó Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ chỉ còn quyền điều chỉnh biên chế công chức đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong phạm vi biên chế công chức dự phòng được Thủ tướng phê duyệt hàng năm.

Thêm vào đó, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ có thể điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW sau khi được Thủ tướng quyết định.

Nghị định 110/2015/NĐ-CP cũng bổ sung trách nhiệm của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Cụ thể, Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc xây dựng đề án điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức gửi Bộ Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Một nội dung sửa đổi khác chính là về trách nhiệm của chủ tịch UBND. Theo đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng đề án điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức gửi Bộ Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Nghị định 110 cũng quy định về các cơ quan tổ chức, đơn vị có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh biên chế công chức. 

Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2015. 

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 110/2015/NĐ-CP để xử lý: