Quyết định 52/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 52/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 52/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế Số hiệu: 52/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao Ngày ban hành: 28/10/2015 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 52/2015/QĐ-UBND Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH THỪA THIÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/2013 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc quản lý
 • Điều 3. Nội dung quản lý
 • Chương II CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 4. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 5. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 6. Nhiệm vụ và thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ
 • Điều 7. Nhiệm vụ và thẩm quyền của thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh (gọi chung là Giám đốc sở)
 • Điều 8. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 9. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chương III CÔNG TÁC QUY HOẠCH, BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO ...
 • Điều 10. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 11. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 12. Nhiệm vụ và thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ
 • Điều 13. Nhiệm vụ và thẩm quyền của Giám đốc sở
 • Điều 14. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chương IV CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Điều 15. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 16. Nhiệm vụ và thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ
 • Điều 17. Nhiệm vụ và thẩm quyền của Giám đốc sở
 • Điều 18. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chương V CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Điều 19. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 20. Nhiệm vụ và thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ
 • Điều 21. Nhiệm vụ và thẩm quyền của Giám đốc sở và tương đương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm triển khai và có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp ...
 • Điều 23. Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Trà ...
 • Điều 24. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 52/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 52/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 52/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 52/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 52/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật