Chỉ thị 30/CT-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 30/CT-TTg

Tiêu đề: Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2015 về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 30/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/11/2015 Lĩnh vực: Tài nguyên, Môi trường

Mục lục Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2015 về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NHIỀU NĂNG LƯỢNG, TÀI NGUYÊN, GÂY Ô NHIỄM MÔI ...
  • 1. Bộ Công Thương
  • 2. Bộ Xây dựng
  • 3. Bộ Khoa học và Công nghệ
  • 4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 6. Bộ Giao thông vận tải
  • 7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  • 8. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ...

Ngày 27/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2015 về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Bộ Công Thương

a) Rà soát việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật, định mức sử dụng năng lượng áp dụng trong từng ngành sản xuất công nghiệp theo nhiệm vụ được giao tại Khoản 3 Điều 9 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, báo cáo Thủtướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2016. Chủ trì, phối hợp với các Bộ và các cơ quan liên quan xây dựng các quy chuẩn kỹ thuật, định mức sử dụng năng lượng và lộ trình áp dụng cho các ngành sản xuất công nghiệp chưa có quy chuẩn kỹ thuật, định mức sử dụng năng lượng, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất thuộc ngành công nghiệp đã có quy định về quy mô công suất, công nghệ và tiêu chuẩn môi trường thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương (ví dụ như sản xuất thép, cao su nguyên liệu, phân bón NPK,...); xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, đề xuất nâng cao mức phạt vi phạm (nếu cần thiết).

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng lộ trình cụ thể đến năm 2020 cần phải loại bỏ các công nghệ, thiết bị tiêu hao nhiều năng lượng vượt định mức cho phép, lạc hậu, ô nhiễm môi trường thuộc chức năng quản lý của Bộ (áp dụng trong sản xuất gang, thép, thiết bị điện gia dụng,....), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai chương trình khuyến khích chuyển đổi các trang thiết bị, phương tiện sử dụng năng lượng hiệu suất cao phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 51/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; nghiên cứu bổ sung các sản phẩm mới có khả năng tiết kiệm nhiều năng lượng, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2016.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 30/CT-TTg để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 30/CT-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 30/CT-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 30/CT-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 30/CT-TTg

Đang cập nhật