Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 51/2015/TTLT-BYT-BNV Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Nội vụ, Bộ Y tế Người ký: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Long Ngày ban hành: 11/12/2015 Lĩnh vực: Y tế - dược, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ Y TẾ THUỘC ỦY BAN ...
 • Chương I SỞ Y TẾ
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
 • Chương II PHÒNG Y TẾ
 • Điều 4. Vị trí và chức năng
 • Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 6. Tổ chức và biên chế
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Hiệu lực thi hành
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành

Căn cứ Nghị định 63/2012/NĐ-CP, ngày 11/12/2015, Bộ trưởng Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ nội vụ ban hành Thông tư 51/2015/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phòng y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Cụ thể,

Đối với Sở y tế.

Sở y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh QLNN về y tế gồm: Y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa…

Theo đó, Sở đảm nhận nhiệm vụ:

-Trình UBND, Chủ tịch UBND các bản dự thảo Quyết định, Chỉ thị, Quy hoạch… thuộc thẩm quyền.

- Tham mưu và tổ chức thực hiện xây dựng VBQPPL, rà soát hệ thống, kiểm tra, xử lý VBQPPL.

- Xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi QLNN của Sở theo quy định.

Ngoài ra, Sở còn đảm nhận các nhiệm vụ về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa…

Sở có Giám đốc, không quá 3 phó giám đốc đồng thời được tổ chức thành:

- 6 tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở y tế.

- 2 cơ quan trực thuộc sở y tế.

- Các sự nghiệp công lập trực thuộc.

Đối với Phòng y tế.

Phòng y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu UBND huyện thực hiện QLNN về: Y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa…

Theo đó, Phòng y tế đảm nhận các nhiệm vụ:

-Trình UBND huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị, Quy hoạch, kế hoạch…

- Tổ chức thực hiện VBQPPL, quy hoạch, kế hoạch

-Giúp UBND cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về đăng ký, thẩm định, cấp các loại giấy…

Phòng gồm trường phòng và không quá 2 phó trưởng phòng.

Việc bổ nhiệm, điều động, huấn luyện, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng phòng, phó phòng do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định.

Thông tư 51/2015/TTLT-BYT-BNV có hiệu lực kể từ ngày 25/1/2016. Đồng thời, vào thời điểm này, Thông tư 03/2008/TTLT-BYT-BNV hết hiệu lực. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cáu tổ chức bộ máy dân số- kế hoạch hóa gia đình ở địa phương tiếp tục thực hiện ổn định cho đến khi CQNN có thẩm quyền ban hành văn bản thay thế.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV

Đang cập nhật