Thông tư 44/2015/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 44/2015/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 44/2015/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng Ngày ban hành: 09/12/2015 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN, BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU ÁP DỤNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐIỆN SINH KHỐI
 • Điều 3. Bổ sung, điều chỉnh dự án điện sinh khối vào quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh ...
 • Điều 4. Hồ sơ đề nghị bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối
 • Điều 5. Dự án đầu tư phát triển điện sinh khối nối lưới
 • Điều 6. Yêu cầu về bảo vệ môi trường
 • Điều 7. Hỗ trợ đối với dự án điện sinh khối không nối lưới
 • Chương III BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC VÀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN SINH KHỐI NỐI ...
 • Điều 8. Trình tự xây dựng, phê duyệt và công bố Biểu giá chi phí tránh được áp dụng cho các dự án điện ...
 • Điều 9. Áp dụng biểu giá chi phí tránh được cho các dự án điện sinh
 • Điều 10. Áp dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện sinh khối nối lưới
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I BIỂU GIÁ CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN SINH KHỐI NỐI LƯỚI
 • PHỤ LỤC II PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CHI PHÍ TRÁNH ĐƯỢC CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
 • PHỤ LỤC III HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU ÁP DỤNG CHO DỰ ÁN ĐIỆN SINH KHỐI NỐI LƯỚI

Ngày 9/12/2015 vừa qua, căn cứ các quy định của Luật Điện lực, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Thông tư này áp dụng với Chủ đầu tư dự án điện sinh khối; đơn vị quản lý và vận hành công trình điện sinh khối; bên mua điện; các tổ chức phát triển dự án điện sinh khối để kinh doanh điện.

Theo đó, đối với việc hỗ trợ dự án điện sinh khối không nối lưới thì để được hỗ trợ, dự án phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đảm bảo hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường;

- Dự án hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành;

- Số liệu đầu vào chủ yếu cho tính toán giá điện và đơn giá hỗ trợ cho dự án điện sinh khối phải đáp ứng:

+ Nếu công suất đặt của dự án lớn hơn công suất yêu cầu thực tế của lưới điện khu vực thì sản lượng điện phát thực tế của năm trước và sản lượng dự kiến phát trong các năm tiếp theo được sử dụng làm cơ sở để xác định đơn giá hỗ trợ.

+ Tổng mức đầu tư dự án lấy theo tổng mức đầu tư trong dự án được duyệt.

+ Chi phí khấu hao theo quy định pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư phát triển các dự án điện sinh khối phải tuân thủ theo luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ban hành kèm theo Thông tư 44/2015/TT-BCT là hợp đồng mua bán điện mẫu, biểu giá chi phí tránh được và phương pháp tính chi phí tránh được.

Thông tư 44/2015/TT-BCT quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối sẽ có hiệu lực từ 25/1/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 44/2015/TT-BCT để xử lý: