Thông tư 202/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 202/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 202/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 18/12/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 • Điều 3. Quy định chung về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
 • Điều 4. Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty hợp nhất trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ ...
 • Điều 5. Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty nhận sáp nhập trên Sở giao dịch chứng khoán Thành ...
 • Điều 6. Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty hợp nhất trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Điều 7. Điều kiện niêm yết chứng khoán của công ty nhận sáp nhập trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 • Điều 8. Điều kiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán của công ty niêm yết thực hiện phát hành cổ ...
 • Điều 9. Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán
 • Điều 10. Hủy niêm yết bắt buộc
 • Điều 11. Hủy niêm yết tự nguyện
 • Điều 12. Đăng ký niêm yết lại
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Điều khoản thi hành
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Phụ lục số 01 (d) GIẤY ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG
 • Phụ lục số 02 MẪU BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU/TRÁI PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 • Phụ lục số 03 MẪU BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 • Phụ lục số 04 MẪU BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 • Phụ lục số 05 GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NIÊM YẾT

Ngày 18/12/2015, căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 202/2015/TT-BTC hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.

Nội dung Thông tư 202 này hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, thủ tục niêm yết, thay đổi niêm yết, hủy niêm yết, niêm yết lại chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán; này áp dụng với các đối tượng sau: Tổ chức phát hành, Công ty đại chúng, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 202 này thì điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán tp. Hồ Chí Minh sẽ áp dụng theo quy định tại Điều 53 Nghị định 58/2012/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 60/2015/NĐ- CP); điều kiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội áp dụng theo quy định tại Điều 54 Nghị định 58/2012/NĐ-CP.

Ban hành kèm Thông tư 202/2015 này các phụ lục, biểu mẫu sau:

Phụ lục số 01 (a) GIẤY ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

Phụ lục số 01 (b) GIẤY ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU

Phụ lục số 01 (c) GIẤY ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ ĐẠI CHÚNG

Phụ lục số 01 (d) GIẤY ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG

Phụ lục số 02 MẪU BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU/TRÁI PHIẾU TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Phụ lục số 03 MẪU BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Phụ lục số 04 MẪU BẢN CÁO BẠCH NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Phụ lục số 05 GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NIÊM YẾT

Thông tư 202/2015/TT-BTC này có hiệu lực từ ngày 01/03/2016, thay thế Thông tư73/2013/TT-BTC.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 202/2015/TT-BTC để xử lý: