Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 59/2015/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân Ngày ban hành: 29/12/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
 • Mục 1: CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
 • Điều 3. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau
 • Điều 4. Thời gian hưởng chế độ ốm đau
 • Điều 5. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau
 • Điều 6. Mức hưởng chế độ
 • Điều 7. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau
 • Điều 8. Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ ốm đau
 • Mục 2: CHẾ ĐỘ THAI SẢN
 • Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
 • Điều 10. Thời gian hưởng chế độ thai sản
 • Điều 11. Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi
 • Điều 12. Mức hưởng chế độ thai sản
 • Điều 13. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản
 • Điều 14. Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản
 • Mục 3: CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
 • Điều 15. Điều kiện hưởng lương hưu
 • Điều 16. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động
 • Điều 17. Mức lương hưu hằng tháng
 • Điều 18. Thời điểm hưởng lương hưu
 • Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần
 • Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần
 • Điều 21. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ...
 • Điều 22. Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Điều 23. Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng
 • Mục 4: CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
 • Điều 24. Trợ cấp mai táng
 • Điều 25. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng
 • Điều 26. Mức trợ cấp tuất hằng tháng
 • Điều 27. Mức trợ cấp tuất một
 • Chương III QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 28. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
 • Điều 29. Tạm dừng đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội
 • Điều 30. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Chương IV QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP
 • Điều 31. Phụ cấp khu vực đối với người hưởng bảo hiểm xã hội
 • Điều 32. Chế độ đối với người đang hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày trước ngày ...
 • Điều 33. Tính thời gian công tác đối với quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ...
 • Điều 34. Tính thời gian công tác đối với người lao động làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc ...
 • Điều 35. Tính thời gian công tác đối với người lao động đi hợp tác lao động trước ngày 01 tháng 01 năm ...
 • Điều 36. Nâng bậc lương để làm cơ sở tính lương hưu đối với người lao động có thời gian làm chuyên gia ...
 • Điều 37. Chế độ đối với người đang hưởng trợ cấp hằng tháng mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã ...
 • Điều 38. Chế độ đối với người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ ...
 • Điều 39. Người lao động đủ điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2016
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • Điều 41. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC: CÔNG VIỆC KHAI THÁC THAN TRONG HẦM LÒ

 
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm mức lương và phụ cấp lương. Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.
Theo đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đảm bảo theo lộ trình như sau

 • Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bao gồm mức lương và phụ cấp lương áp dụng theo khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.
 • Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội gồm mức lương, phụ cấp lương theo nội dung trên và các khoản bổ sung khác tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 • Đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm chưa đủ 20 năm bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội và mức hưởng tối đa 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 • Trường hợp người lao động vừa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xẫ hội tự nguyện thì tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần gồm người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 • Thời điểm để tính việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm được ghi trong quyết định cơ quan bảo hiểm xã hội. Đồng thời căn cứ vào thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội để điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH còn quy định các nội dung cụ thể như sau

 • Trường hợp người vợ sinh con từ 01/01/2016 trở đi hoặc con chết từ ngày 01/01/2016 trở đi thì sẽ hưởng chế độ thai sản cho nam
 • Trường hợp NLĐ nhận con nuôi, sinh con trước ngày 01/01/2016 thì áp dụng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

Tương tự, các chế độ hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng đã đủ điều kiện hưởng từ trước ngày 01/01/2016 thì sẽ áp dụng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2006.

 • Chế độ đối với NLĐ đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí.
 • Cách tính thời gian công tác đối với NLĐ đi hợp tác lao động trước 01/01/1995.

- Cách tính thời gian công tác với NLĐ làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc từ 01/11/1987 đến trước 01/01/1995.

 • Chế độ đối với người đang hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày trước 01/01/2016.
 • NLĐ bị tạm đình chỉ công việc thì thời gian này không phải tham gia BHXH, hết thời gian tạm đình chỉ mà NLĐ được trả đủ lương cho thời gian tạm đình chỉ thì các bên sẽ phải đóng bù BHXH cho thời gian tạm đình chỉ này. Số tiền đóng bù không phải trả lãi chậm nộp.
 • Thay đổi điều kiện về tuổi đời khi nghỉ hưu trước tuổi do bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.
 • Quy định cụ thể về thời gian hưởng thai sản của cha và mẹ.

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Phân tích chính sách về Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Án lệ về Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật