Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 56/2015/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động thương binh và Xã hội Người ký: Huỳnh Văn Tí Ngày ban hành: 24/12/2015 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia do Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II NGUYÊN TẮC, QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
 • Mục 1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
 • Điều 4. Nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 5. Khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 6. Cấu trúc của tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
 • Mục 2. QUY TRÌNH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
 • Điều 7. Thành lập, lựa chọn tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 8. Phân tích nghề
 • Điều 9. Phân tích công việc
 • Điều 10. Xác định danh mục các đơn vị năng lực
 • Điều 11. Biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 12. Lập hồ sơ đề nghị thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
 • Chương III TỔ CHỨC VIỆC THẨM ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
 • Điều 13. Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo tiêu chuẩn
 • Điều 14. Thành lập Hội đồng thẩm định
 • Điều 15. Nội dung và thời hạn thẩm định
 • Điều 16. Trình tự thẩm định
 • Điều 17. Công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 19. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 01
 • PHỤ LỤC 02
 • PHỤ LỤC 03
 • PHỤ LỤC 04
 • PHỤ LỤC 05
 • PHỤ LỤC 06

Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Thông tư 56/2015 còn quy định thêm nguyên tắc và quy trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động xây dựng và thẩm định sẽ theo các quy định tại Thông tư.

Theo như quy định tại Thông tư, khung kỹ năng nghề quốc gia được phân theo cấp bậc từ bậc 1 đến bậc 5 tùy theo tính chất công việc, phạm vi, sự linh hoạt trong thực hiện công việc.

Quy trình xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Thành lập, lựa chọn tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Cơ quan chủ trì) có trách nhiệm chủ trì xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho từng nghề thuộc lĩnh vực quản lý. Nếu có lựa chọn tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn nghề thì nên lựa chọn Hội nghề nghiệp có liên quan đến nghề đó hoặc Cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục, tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở y tế thuộc quyền quản lý…có uy tín và kinh nghiệm trong đào tạo hoặc trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ liên quan đến nghề đó.

Phân tích nghề là làm các công việc như thu thập, nghiên cứu tài liệu, lựa chọn doanh nghiệp có sử dụng lao động nghề, xây dựng các mẫu phiếu điều tra, khảo sát tại các doanh nghiệp cũng như phân tích các dữ liệu thu thập được…

Phân tích công việc tiến hành sau khi có dữ liệu thu thập được từ phiếu điều tra và kết quả khảo sát mà có các công việc sau: Phân tích kết quả điều tra đã thu thập, Tham khảo các tiêu chuẩn, tài liệu thu thập được, tổ chức việc lấy ý kiến góp ý các chuyên gia trong nghề…

Xác định danh mục các đơn vị năng lực sau khi có được kết quả phân tích thì dựa vào đó để xác định các năng lực cần phải có và lập danh mục các đơn vị năng lực. Và bước tiếp theo là biên soạn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và lập hồ sơ đề nghị thẩm định tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

Tiếp nhận hồ sơ và thành lập Hội đồng thẩm định

Sau khi có hồ sơ đề nghị từ tổ chức giúp việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề thì cơ quan chủ trì lập hồ sơ gửi đến Bộ Lao động thuơng binh – xã hội. các thông tin về năng lực kỹ năng nghề sẽ được đăng tải trên trang thông tin và lấy ý kiến đóng góp.

Hội đồng thẩm định sẽ có số lẻ từ 07 đến 11 thành viên (thành phân phải có đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan), cơ cấu của Hội đồng gồm có: chủ tịch; thư ký và các thành viên khác. Trong đó Thư ký Hội đồng là đại diện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng là người có uy tín, kinh nghiệm và năng lực trong việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia do Hội đồng bầu chọn trong số thành viên Hội đồng.

Hội đồng sẽ tiến hành thẩm định các nội dung sau đây: thẩm định việc tuân thủ các nội dụng tại Thông tư số 56/2015, thẩm định nội dung có phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ năng nghề…

Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 56/2015/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật