Thông tư 09/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 09/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 18/01/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH THUỘC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục tiêu của công tác quyết toán dự án hoàn thành
 • Điều 3. Chi phí đầu tư được quyết toán
 • Điều 4. Quyết toán dự án thành phần, tiểu dự án; hạng mục công trình độc lập hoàn thành
 • Điều 5. Quyết toán dự án đầu tư sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu ...
 • Điều 6. Quyết toán dự án đầu tư đặc thù
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 7. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
 • Điều 8. Hồ sơ trình duyệt quyết toán
 • Điều 9. Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán
 • Điều 10. Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
 • Điều 11. Thẩm tra quyết toán đối với dự án đã thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
 • Điều 12. Thẩm tra quyết toán đối với dự án, hạng mục công trình hoàn thành không kiểm toán báo cáo quyết ...
 • Điều 13. Thẩm tra hồ sơ pháp lý
 • Điều 14. Thẩm tra nguồn vốn đầu tư của dự án
 • Điều 15. Thẩm tra chi phí đầu tư
 • Điều 16. Thẩm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản
 • Điều 17. Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư
 • Điều 18. Thẩm tra tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng
 • Mẫu số: 02/QTDA
 • Điều 19. Thẩm tra quyết toán đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, dự án dừng ...
 • Điều 20. Phê duyệt quyết toán
 • Điều 21. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán; chi phí kiểm toán độc lập
 • Điều 22. Thời hạn quyết toán
 • Mẫu số: 10/QTDA
 • Mẫu số: 11/QTDA
 • Điều 23. Chế độ báo cáo
 • Mẫu số: 12/QTDA
 • Điều 24. Chế độ kiểm tra
 • Điều 25. Xử lý vi phạm
 • Điều 26. Trách nhiệm trong quyết toán dự án hoàn thành
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 28. Điều khoản thi hành
 • Mẫu số: 01/QTDA
 • Mẫu số: 02/QTDA DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ, HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
 • Mẫu số: 03/QTDA
 • Mẫu số: 04/QTDA
 • Mẫu số: 05/QTDA
 • Mẫu số: 06/QTDA
 • Mẫu số: 07/QTDA
 • Mẫu số: 08/QTDA
 • Mẫu số: 09/QTDA
 • Mẫu số: 10/QTDA Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
 • Mẫu số: 11/QTDA BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
 • Mẫu số: 12/QTDA BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
 • Mẫu số: 13/QTDA
 • Mẫu số: 14/QTDA

Thông tư 09/2016/TT-BTC quyết toán dự án thuộc nguồn vốn nhà nước

Thông tư 09/2016 dành cho các dự án có vốn nhà nước bào gồm: vốn đầu tư công, vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh, vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước.

Thông tư này không áp dụng cho các dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định đầu tư.

Chi phí được quyết toán khi đầu tư

Các chi phí hợp pháp được quyết toán, đó là các chi phí sử dụng trong phạm vi dự án, chi phí thiết kế cho dự án đã duyệt, hợp đồng đã ký kết kể cả phần điều chỉnh, bổ sung đã được duyệt.

Quyết toán dự án

Nếu dự án là các dự án quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A hay dự án có nhiều dự án thành phần hay tiểu dự án độc lập thì thực hiện báo cáo quyết toán, thẩm tra phê duyệt như 1 dự án độc lập.

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo Thông tư số 09/2016

Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án, chi tiết theo từng nguồn vốn đầu tư;

Tổng chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, chi tiết theo cơ cấu (bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn và các khoản chi phí khác);

Chi phí thiệt hại trong quá trình đầu tư;

Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản;

Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.

Thẩm quyền phê duyệt, cơ quan thẩm tra quyết toán

Các dự án quan trọng quốc gia và dự án quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Với các dự án còn lại, người quyết định đầu tư là người phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Cơ quan thẩm tra dự án hoàn thành:

Sở Tài chính thẩm tra các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh, còn Phòng Tài chính – kế hoạch thẩm tra các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện. Với các dự án còn lại: Người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán giao cho đơn vị có chức năng thuộc quyền quản lý tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành trước khi phê duyệt.

Thẩm tra đối với các dự án, hạng mục công trình hoàn thành không kiểm toán, báo cáo quyết toán.

Theo đó, cơ quan thẩm tra tiến hành thẩm tra và lập hồ sơ báo cáo về các hạng mục theo các nội dung về thẩm tra hồ sơ pháp lý, nguồn vốn đầu tư của dự án, chi phí đàu tư dự án, chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản; tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng..

Thông tư 09/2016/TT-BTC này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/03/2016, thay thế thông tư số 19/2011/TTBTC.

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2016/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 09/2016/TT-BTC

Án lệ về Thông tư 09/2016/TT-BTC

Đang cập nhật