Quyết định 55/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 55/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 55/2015/QĐ-UBND Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai Số hiệu: 55/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái Ngày ban hành: 23/12/2015 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 55/2015/QĐ-UBND Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 79/2012 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Ngoại vụ, Nội vụ; Thủ tr
 • QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nguyên tắc hoạt động và trụ sở làm việc
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 3. Nhiệm vụ
 • Điều 4. Quyền hạn
 • Chương III CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 5. Lãnh đạo Sở
 • Điều 6. Cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ
 • Điều 7. Biên chế
 • Chương IV CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 8. Chế độ làm việc
 • Điều 9. Mối quan hệ công tác
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Sửa đổi, bổ sung
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 55/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 55/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 55/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 55/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 55/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật