Quyết định 27/2007/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/2007/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 27/2007/QĐ-BTC về Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 27/2007/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 24/04/2007 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 27/2007/QĐ-BTC về Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, các ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích thuật ngữ
 • Chương 2:  GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
 • MỤC 1. CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
 • Điều 3. Điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
 • Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
 • Điều 5. Thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
 • Điều 6. Tên công ty chứng khoán
 • Điều 7. Công bố Giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều 8. Bổ sung, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều 9. Chi nhánh công ty chứng khoán
 • Điều 10. Phòng Giao dịch công ty chứng khoán
 • Điều 11. Đại lý nhận lệnh
 • Điều 12. Văn phòng đại diện công ty chứng khoán
 • Điều 13. Thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện
 • Điều 14. Tạm ngừng hoạt động
 • Điều 15. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi công ty chứng khoán
 • Điều 16. Giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ của ...
 • Điều 17. Đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều 18. Giải thể công ty chứng khoán trước thời hạn
 • Điều 19. Công bố những thay đổi phải được chấp thuận
 • Chương III. Tổ chức công ty chứng khoán
 • Điều 20. Nguyên tắc tổ chức trong công ty chứng khoán
 • Điều 21. Kiểm soát nội bộ
 • Điều 22. Tiêu chuẩn Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Giám đốc chi nhánh, Phó ...
 • Điều 23. Trách nhiệm người hành nghề chứng khoán
 • Chương IV. Quản lý an toàn tài chính
 • Điều 24. Vốn điều lệ
 • Điều 25. Cổ phiếu quỹ
 • Điều 26. Vốn khả dụng
 • Điều 27. Hạn mức vay của công ty chứng khoán
 • Điều 28. Hạn mức đầu tư vào tài sản cố định
 •  Điều 29. Hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán
 • Chương V. Hoạt động của công ty chứng khoán
 • Mục 1. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán
 • Điều 30. Mở tài khoản giao dịch
 • Điều 31. Trách nhiệm đối với khách hàng
 • Điều 32. Quản lý tiền và chứng khoán của khách hàng
 • Điều 33. Nhận lệnh giao dịch
 • Mục 2. Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán
 • Điều 34. Tự doanh chứng khoán
 • Mục 3. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán
 • Điều 35. Điều kiện để được bảo lãnh phát hành chứng khoán
 • Điều 36. Hạn chế bảo lãnh phát hành
 • Mục 4. Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Điều 37. Tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Điều 38. Ngăn ngừa xung đột lợi ích liên quan đến tư vấn đầu tư chứng khoán
 • Mục 5. Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán
 • Điều 39. Phạm vi thực hiện nghiệp vụ lưu ký chứng khoán
 • Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của công ty chứng khoán trong hoạt động đăng ký chứng khoán
 • Điều 41. Mở và quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán cho khách hàng đối với công ty chứng khoán được cấp ...
 • Mục 6. Nghiệp vụ tư vấn tài chính
 • Điều 42. Quy định về nghiệp vụ tư vấn tài chính
 • Chương VI. Chế độ báo cáo, lưu trữ, công bố thông tin
 • Điều 43. Chế độ báo cáo công ty chứng khoán
 • Điều 44. Lưu trữ hồ sơ, chứng từ
 • Điều 45. Chế độ công bố thông tin
 • Chương VII. Tổ chức thực hiện
 • Điều 46. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 1. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
 • Phụ lục số 2. Các nội dung cơ bản của bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật
 • Phục lục số 3. Mẫu danh sách cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập và các cổ đông, thành viên khác
 • PHỤ LỤC SỐ 4. MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT (ÁP DỤNG CHO CỔ ĐÔNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 5. MẪU PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • PHỤ LỤC SỐ 6. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ...
 • PHỤ LỤC SỐ 7. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ LẬP (ĐÓNG CỬA) CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMỊCH ...
 • PHỤ LỤC SỐ 8. MẪU BẢN THUYẾT MINH SỰ CẦN THIẾT LẬP PHÒNG GIAO DỊCH
 • Phụ lục số 9. Mẫu công văn thông báo mở (đóng cửa) đại lý nhận lệnh
 • PHỤ LỤC SỐ 10. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ LẬP (ĐÓNG CỬA) VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
 • PHỤ LỤC 11. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI TÊN, ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH, CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN ...
 • PHỤ LỤC SỐ 12. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
 • PHỤ LỤC 13. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMỢP NHẤT, CHUYỂN ...
 • Phụ lục số 14. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (HOẶC PHẦN VỐN GÓP)
 • PHỤ LỤC SỐ 15: MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 16. MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN
 • PHỤ LỤC SỐ 17. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN GIỮA CÔNG TY CHỨNG ...
 • PHỤ LỤC SỐ 18: MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 19: MẪU BÁO CÁO NĂM CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
 • PHỤ LỤC SỐ 20: MẪU CÔNG VĂN THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, CHỦ ...
 • PHỤ LỤC SỐ 21. MẪU CÔNG VĂN THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/2007/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 27/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 27/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/2007/QĐ-BTC

Đang cập nhật