Thông tư 39/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 39/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 39/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 01/03/2016 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 161/2012/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BỘ ...
 • Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ ...
 • Điều 2. Điều Khoản thi hành
 • Mẫu số: 01 BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TOÁN/TẠM ỨNG

Chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước được sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Thông tư 39/2016/TT-BTC

Theo đó, Thông tư 39/2016/TT-BTC sửa đổi nội dung cụ thể như sau:

 1. Mở rộng phạm vi điều chỉnh so với Thông tư 161/2012: chế độ kiểm soát, thanh toán Khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước gồm cả vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư, chi của ngân sách xã thực hiện bằng hình thức rút dự toán. Đồng thời chỉ rõ các khoản chi từ chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các khoản chi có tính chất đặc thù và khoản chi thuộc danh mục bí mật của nhà nước thì không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư này.
 2. Kho bạc Nhà nước chỉ thực hiện thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước khi khoản chi có trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao trừ trường hợp khoản chi đã được thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách hoặc người được ủy quyền quyết định chi được thể hiện dưới hình thức văn bản hoặc thông qua việc phê duyệt trên chứng từ và các hồ sơ thanh toán gửi KBNN kèm theo.
 3. Trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách được sửa đổi bổ sung tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung .
 4. KBNN không chịu trách nhiệm kiểm soát quy trình, hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định của Luật Đấu thầu.
 5. Sửa đổi, bổ sung về mức tại ứng tại Điểm b Khoản 1 Điều 6.
 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 quy định Hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước.
 7. Bổ sung Điều 8a quy định cụ thể hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư.
 8. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 quy định chi tiết nội dung và quy trình kiểm soát một số Khoản chi chủ yếu của ngân sách nhà nước.
 9. Việc lưu giữ chứng từ tại Kho bạc Nhà nước được sửa đổi bổ sung như sau: tài liệu lưu trữ gồm hồ sơ lưu bản gốc, hồ sơ lưu bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của đơn vị. Đơn vị sử dụng ngân sách chịu trách nhiệm tính chính xác, pháp lý của các hồ sơ đối với hồ sơ được quy định là bản sao có đóng dấu sao y bản chính của đơn vị

Áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong quá trình thực hiện Thông tư 39/2016/TT-BTC, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư 161/2012/TT-BTC và Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Thông tư 39/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 39/2016/TT-BTC để xử lý: