Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Tiêu đề: Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 Số hiệu: 34/2007/PL-UBTVQH11 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 20/04/2007 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Lĩnh vực khác

Mục lục Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

 • PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1.Vị trí và chức năng Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cấp xã
 • Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã Trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cấp xã
 • Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương 2: NHỮNG NỘI DUNG CÔNG KHAI ĐỂ NHÂN DÂN BIẾT
 • Điều 5. Những nội dung công khai
 • Điều 6. Hình thức công khai Hình thức công khai
 • Điều 7. Việc công khai bằng hình thức niêm yết Việc công khai bằng hình thức niêm yết
 • Điều 8. Việc công khai trên hệ thống truyền thanh và thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông ...
 • Điều 9.Trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung công khai Trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung ...
 • Chương 3: NHỮNG NỘI DUNG NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH
 • Mục 1: NỘI DUNG, HÌNH THỨC NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH TRỰC TIẾP
 • Điều 10. Nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp Nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp
 • Điều 11. Hình thức nhân dân bàn và quyết định trực tiếp Hình thức nhân dân bàn và quyết định trực tiếp
 • Điều 12. Giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn và quyết định trực tiếp Giá trị thi hành đối ...
 • Mục 2 NỘI DUNG, HÌNH THỨC NHÂN DÂN BÀN, BIỂU QUYẾT ĐỂ CẤP CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 13. Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết
 • Điều 14. Hình thức nhân dân bàn, biểu quyết
 • Điều 15. Giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn, biểu quyết
 • Điều 16. Việc công nhận những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết Việc công nhận những nội dung nhân dân ...
 • Mục 3: TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHỮNG NỘI DUNG NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 17. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã Trách nhiệm của Uỷ ban ...
 • Điều 18. Trách nhiệm của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
 • Chương 4: NHỮNG NỘI DUNG NHÂN DÂN THAM GIA Ý KIẾN TRƯỚC KHI Ơ QUAN CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 19. Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến
 • Điều 20. Hình thức để nhân dân tham gia ý kiến Hình thức để nhân dân tham gia ý kiến
 • Điều 21.Trách nhiệm của chính quyền cấp xã về tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân tham gia ý kiến ...
 • Điều 22.Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp trên về tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân cấp ...
 • Chương 5: NHỮNG NỘI DUNG NHÂN DÂN GIÁM SÁT
 • Điều 23.Những nội dung nhân dân giám sát Những nội dung nhân dân giám sát
 • Điều 24. Hình thức để thực hiện việc giám sát của nhân dân Hình thức để thực hiện việc giám sát của ...
 • Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giám sát của nhân dân Trách nhiệm ...
 • Điều 26. Lấy phiếu tín nhiệm
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 để xử lý:

Tin tức về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Phân tích chính sách về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Đang cập nhật

Án lệ về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007

Đang cập nhật