Thông tư 08/2016/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 08/2016/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 08/2016/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh Ngày ban hành: 10/03/2016 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Hồ sơ hợp đồng tư vấn xây dựng và thứ tự ưu tiên
 • Điều 3. Quản lý thực hiện hợp đồng
 • Điều 4. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng
 • Điều 5. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi ...
 • Điều 6. Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng công trình
 • Điều 7. Nội dung và khối lượng công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • Điều 8. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của hợp đồng tư vấn xây dựng
 • Điều 9. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng
 • Điều 10. Giá hợp đồng tư vấn xây dựng
 • Điều 11. Thanh toán hợp đồng tư vấn xây dựng
 • Điều 12. Điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng
 • Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu
 • Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu
 • Điều 15. Nhân lực của bên nhận thầu
 • Điều 16. Rủi ro và bất khả kháng
 • Điều 17. Hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng ban hành ngày 10/3/2016.

Theo đó, Thông tư 08/2016 quy định các khoản chi phí sẽ bao gồm trong giá hợp đồng tư vấn xây dựng là

Giá hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng gồm có: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công, chi phí chung, chi phí lán trại, chi phí lập phương án và báo cáo kết quả khảo sát, chi phí di chuyển lực lượng khảo sát, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

Giá hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có thể bao gồm:

Chi phí chuyên gia (tiền lương và các chi phí liên quan), chi phí vật tư vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

 • Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt.
 • Chi phí đi thực địa.
 • Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của bên giao thầu.
 • Chi phí giám sát tác giả đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình.
 • Chi phí khác có liên quan.

Giá hợp đồng tư vấn xây dựng không bao gồm:

 • Chi phí cho các cuộc họp của bên giao thầu.
 • Chi phí thẩm tra, phê duyệt sản phẩm của hợp đồng tư vấn.
 • Chi phí khác mà các bên thỏa thuận không bao gồm trong giá hợp đồng.

Thông tư số 08/2016/TT-BXD quy định việc thanh toán, hồ sơ thanh toán, đồng tiền và hình thức thanh toán hợp đồng tư vấn xây dựng theo Nghị định 37/2015/NĐ-CP là

 • Hợp đồng tư vấn xây dựng có thể thanh toán 1 lần hoặc nhiều lần.
 • Giai đoạn thanh toán có thể theo thời gian (tháng, quý,...) hoặc theo giai đoạn hoàn thành công việc tư vấn hoặc theo hạng Mục công trình, công trình.
 • Thời Điểm thanh toán là ngày mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn xây dựng tương ứng với giai đoạn thanh toán.

Ngoài ra, Thông tư 08 còn quy định các trường hợp điều chỉnh hợp đồng tư vấn xây dựng, quyền và nghĩa vụ của các bên nhà thầu, các trường hợp rủi ro và bất khả kháng…

Thông tư 08/2016/TT-BXD có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2016 và thay thế Thông tư 08/2011/TT-BXD.

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 08/2016/TT-BXD để xử lý: