Quyết định 509/QĐ-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 509/QĐ-BTTTT

Tiêu đề: Quyết định 509/QĐ-BTTTT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020 Số hiệu: 509/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Bắc Son Ngày ban hành: 05/04/2016 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 509/QĐ-BTTTT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, XÂY ...
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu ...
 • KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG BỘ THÔNG TIN VÀ ...
 • I. QUAN ĐIỂM
 • II. MỤC TIÊU
 • III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
 • IV. GIẢI PHÁP CỤ THỂ
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC DANH MỤC NHÓM CÁC DỊCH VỤ CÔNG ĐƯỢC ƯU TIÊN CUNG CẤP TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 VÀ 4 TẠI BỘ THÔNG TIN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 509/QĐ-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 509/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 509/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 509/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 509/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật