Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 40/2016/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp Ngày ban hành: 25/10/2016 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2016/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2016 CỦA CHÍNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng, người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức chào bán ...
 • Điều 3. Cơ quan cấp giấy phép lao động
 • Điều 4. Sử dụng người lao động nước ngoài
 • Điều 5. Sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu
 • Chương II CẤP, CẤP LẠI, THU HỒI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động
 • Điều 7. Giấy phép lao động
 • Điều 8. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động
 • Điều 9. Thời gian cộng dồn trong 1 năm
 • Điều 10. Nộp và nhận hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy ...
 • Điều 11. Văn bản trả lời không cấp, không cấp lại giấy phép lao động; xác nhận người lao động nước ngoài ...
 • Điều 12. Thu hồi giấy phép lao động
 • Điều 13. Chế độ báo cáo
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Trách nhiệm của Cục Việc làm
 • Điều 15. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 17. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu số 1 Số: ………........ V/v giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 2 Số: ………........ V/v giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 3 Số:....................... V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài ...
 • Mẫu số 4 Số:......................... V/v: tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự ...
 • Mẫu số 5: Số:......................... V/v điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động nước ...
 • Mẫu số 6: Số:......................... V/v tuyển người lao động nước ngoài vào các vị trí công việc ...
 • Mẫu số 7 Số:...................... V/v cấp/cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 8 GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
 • Mẫu số 9 Số:...................... V/v xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy ...
 • Mẫu số 10 SỔ THEO DÕI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
 • Mẫu số 11 Số:....................... V/v không cấp/cấp lại giấy phép lao động
 • Mẫu số 12: GIẤY XÁC NHẬN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
 • Mẫu số 13 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài
 • Mẫu số 14: BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI
 • Mẫu số 15: BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI QUÝ ĐẦU NĂM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH để xử lý: