Quyết định 1885/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1885/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 1885/QĐ-BCT năm 2016 về Quy chế giám sát tài chính đối với Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Công ty Cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu Số hiệu: 1885/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 17/05/2016 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 1885/QĐ-BCT năm 2016 về Quy chế giám sát tài chính đối với Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên, Công ty Cổ phần có vốn nhà nước do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế giám sát tài chính đối với các Tập đoàn, Tổng công ty ...
 • Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 22/QĐ-BCT ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Hội đồng ...
 • QUY CHẾ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II GIÁM SÁT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
 • Mục 1. KẾ HOẠCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
 • Điều 3. Kế hoạch tài chính và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.
 • Điều 4. Kế hoạch giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp của Bộ Công Thương
 • MỤC 2. GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
 • Điều 5. Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 6. Giám sát tài chính đối với các công ty con, công ty liên kết.
 • Điều 7. Giám sát vốn của doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài
 • Điều 8. Giám sát tài chính đặc biệt
 • Mục 3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP
 • Điều 9. Giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 10. Báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp nhà nước:
 • Chương III GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
 • Điều 11. Nội dung giám sát
 • Điều 12. Phương thức và chế độ báo cáo giám sát tài chính:
 • Chương IV CÔNG KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH
 • Điều 13. Công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước
 • Điều 14. Công khai thông tin tài chính của các doanh nghiệp có vốn nhà nước
 • Chương V GIÁM SÁT VIỆC ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀO DOANH NGHIỆP
 • Điều 15. Giám sát việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.
 • Chương VI XEM XÉT, CHẤP THUẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ
 • Điều 16. Việc chấp thuận Báo cáo tài chính của các công ty con thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ...
 • Điều 17. Quy trình thực hiện xem xét, có ý kiến, chấp thuận báo cáo tài chính hàng năm đối với Công ty ...
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương và doanh nghiệp
 • Điều 19. Tổ chức thực hiện
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Phụ lục số 1 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
 • Phụ lục số 2 BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN CỦA CÔNG TY MẸ
 • Phụ lục số 3 BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ
 • Phụ lục số 4 BÁO CÁO TÌNH HÌNH VỐN VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Phụ lục số 5 BÁO CÁO TÌNH HÌNH VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1885/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1885/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1885/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1885/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1885/QĐ-BCT

Đang cập nhật