Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bùi Ngọc Hòa, Phan Chí Hiếu Ngày ban hành: 31/05/2016 Lĩnh vực: Thi hành án, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp, Thống kê

Mục lục Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN PHỐI HỢP TRONG THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Biểu mẫu thống kê liên ngành
 • Điều 4. Kỳ báo cáo thống kê về thi hành án dân sự
 • Điều 5. Đơn vị tính và phương pháp tính
 • Chương II LẬP, GỬI BÁO CÁO VÀ KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TRONG THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • Điều 6. Lập báo cáo thống kê thi hành án dân sự
 • Điều 7. Phối hợp lập và đính chính số liệu trong báo cáo thống kê thi hành án dân sự
 • Điều 8. Gửi báo cáo thống kê thi hành án dân sự
 • Điều 9. Kiểm tra liên ngành về thống kê thi hành án dân sự
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 11. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 BIỂU MẪU THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ LIÊN NGÀNH
 • Biểu số 01/TKLN-THADS THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ VIỆC
 • Biểu số 02/TKLN-THADS THỐNG KÊ KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VỀ TIỀN
 • Biểu số 03/TKLN-THADS THỐNG KÊ SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH MÀ CƠ QUAN THI HÀNH ÁN YÊU CẦU TÒA ÁN SỬA CHỮA ...
 • Biểu số 04/TKLN-THADS THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
 • PHỤ LỤC 2 GIẢI THÍCH MỘT SỐ TỪ NGỮ VÀ HƯỚNG DẪN GHI CHÉP BIỂU MẪU

Thời điểm báo cáo thông kế thi hành án dân sự :

 1. Kỳ báo cáo thống kê tháng bắt đầu từ ngày 01/10 của năm trước và kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng tương ứng với kỳ thống kê đó.
 2. Kỳ báo cáo thống kê năm là kỳ báo cáo thống kê 12 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 năm trước và kết thúc ngày 30/9 của năm theo liền kề,
 3. Kỳ báo cáo  thống kê thi hành án dân sự trong năm bao gồm 12 kỳ : 1 tháng đến 12 tháng.

Thời hạn gửi báo cáo thống kê thi hành án dân s

 1. Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo, Chi cục Thi hành án dân sự gửi báo cáo thống kê cho Cục Thi hành án dân sự; Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện gửi báo cáo thống kê cho Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Tòa án nhân dân cấp huyện gửi báo cáo thống kê cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh để theo dõi, tổng hợp theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch này.
 2. Chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo, Cục Thi hành án dân sự gửi báo cáo thống kê của toàn tỉnh cho Bộ Tư pháp (Tổng cục Thi hành án dân sự); Viện Kiểm sát nhân dân cấp Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao gửi báo cáo thống kê cho Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp cao gửi báo cáo thống kê cho Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Phương thức gửi báo cáo thống kê là một trong hai phương thức đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp. Để đảm bảo thời hạn, các đơn vị liên quan có thể gửi trước báo cáo bằng thư điện tử, sử dụng chữ ký số theo yêu cầu mỗi ngành. Sử dụng hộp thư được cấp do Bộ Tư Pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao (nếu có).

Phụ lục 1 : Biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự liên ngành

Phụ lục 2 : Giải thích một số từ ngữ và hướng dẫn ghi chép biểu mẫu.

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2016

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC

Đang cập nhật