Thông tư 108/2016/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 108/2016/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 108/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 30/06/2016 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 08/2016/TT-BTC Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2016/TT-BTC NGÀY 18/01/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC như sau:
 • Điều 2. Bãi bỏ Điều và thay đổi từ ngữ tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

Theo Thông tư 108/2016/TT-BTC Hồ sơ pháp lý gửi một lần của dự án được sửa đổi, bổ sung như sau:

Đối với dự án chuẩn bị đầu tư:

 • Quyết định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư của cấp có thẩm quyền kèm theo dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư;
 • Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;
 • Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu.

Đối với dự án thực hiện dự án:

 • Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, các quyết định điều chỉnh dự án (nếu có) kèm theo dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật);
 • Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Đối với trường hợp tự thực hiện phải có văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện dự án;
 • Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu hoặc nhà cung cấp và các tài liệu kèm theo hợp đồng như: phụ lục hợp đồng, điều kiện riêng, điều kiện chung liên quan đến việc tạm ứng, thanh toán hợp đồng, hợp đồng bổ sung, điều chỉnh (nếu có); Đối với trường hợp tự thực hiện phải có văn bản giao việc hoặc hợp đồng giao khoán nội bộ;
 • Dự toán và quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền đối với từng công việc, hạng mục công trình, công trình đối với trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực hiện và các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng (trừ dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật); Riêng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư 108/2016/TT-BTC có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/ 7/ 2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 108/2016/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 108/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 108/2016/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 108/2016/TT-BTC

Đang cập nhật