Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn, Huỳnh Quang Hải, Lê Chiêm Ngày ban hành: 20/06/2016 Lĩnh vực: Quốc phòng, Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 3. Lập dự toán, phương thức đóng, trách nhiệm đóng và quyết toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế
 • Chương II THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 4. Trình tự, thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 4 ...
 • Điều 5. Cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 4 Điều 2 Thông ...
 • Chương III PHẠM VI HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP VÀ ...
 • Điều 6. Phạm vi hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này
 • Điều 7. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh quy định tại
 • Điều 8. Trích chuyển kinh phí và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại quân y đơn vị, y tế cơ quan
 • Điều 9. Thanh toán chi phí vận chuyển quy định tại
 • Điều 10. Thanh toán tiền ăn bệnh viện, bệnh xá của đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này
 • Chương IV TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO ...
 • Điều 11. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 12. Phương thức thanh toán
 • Điều 13. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 14. Giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm ...
 • Điều 15. Tổng hợp, phân tích chi phí khám bệnh, chữa bệnh của đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư ...
 • Điều 16. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và quyết toán thu ...
 • Điều 17. Sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại
 • Chương V HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CƠ SỞ QUÂN Y VÀ TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 18. Cơ sở quân y tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 19. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN TRONG THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 20. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Điều 21. Trách nhiệm của Sở Y tế các tỉnh, thành phố
 • Điều 22. Trách nhiệm của Cục Quân y Bộ Quốc phòng
 • Điều 23. Trách nhiệm của Cục Tài chính Bộ Quốc phòng
 • Điều 24. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
 • Điều 25. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 26. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành, địa phương quản lý đối tượng ...
 • Điều 27. Trách nhiệm của đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 29. Điều Khoản tham chiếu
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành

Quân nhân tham gia BHYT lần đầu được cấp thẻ BHYT theo trình tự sau:

 • Quý IV hằng năm quân nhân tham gia BHYT lập tờ khai cung cấp gửi đơn vị quản lý trực tiếp;
 • Đơn vị quản lý trong thời hạn 05 ngày kiểm tra độ chính xác của tờ khai; tổng hợp, lập danh sách và gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhân sự đơn vị cấp trung đoàn và tương đương;
 • Trong thời hạn 05 ngày, đơn vị cấp trung đoàn gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhân sự đơn vị cấp sư đoàn và tương đương;
 • Đơn vị cấp sư đoàn tổng hợp danh sách và gửi văn bản đề nghị cấp thẻ BHYT lên BHXH Bộ quốc phòng;
 • Trong thời hạn 10 ngày, BHXH Bộ quốc phòng phải cấp thẻ BHYT và chuyển về đơn vị cho người tham gia BHYT.

Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC có hiệu lực từ 06/8/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC

Đang cập nhật