Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu Số hiệu: 105/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/09/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH RƯỢU
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý rượu
 • Điều 5. Chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Điều 6. Dán tem và ghi nhãn hàng hóa rượu
 • Điều 7. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh rượu
 • Chương II KINH DOANH RƯỢU
 • Mục 1. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH RƯỢU
 • Điều 8. Điều kiện sản xuất rượu công nghiệp
 • Điều 9. Điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
 • Điều 10. Điều kiện
 • Điều 11. Điều kiện phân phối rượu
 • Điều 12. Điều kiện bán buôn rượu
 • Điều 13. Điều kiện bán lẻ rượu
 • Điều 14. Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ
 • Mục 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH RƯỢU
 • Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp
 • Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
 • Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân
 • Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu ...
 • Mục 3. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU
 • Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy sản xuất rượu công nghiệp
 • Điều 20. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
 • Điều 21. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu
 • Điều 22. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu
 • Điều 23. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu
 • Điều 24. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ
 • Mục 4. THẨM QUYỀN VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH RƯỢU
 • Điều 25. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép
 • Điều 26. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép
 • Điều 27. Cấp lại giấy phép
 • Điều 28. Nội dung và thời hạn của giấy phép
 • Điều 29. Gửi và lưu giấy phép
 • Mục 5. NHẬP KHẨU RƯỢU
 • Điều 30. Quy định chung về nhập khẩu rượu
 • Điều 31. Nhập khẩu rượu để thực hiện thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận ...
 • Chương III CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP
 • Điều 32. Chế độ báo cáo
 • Điều 33. Thu hồi giấy phép
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • Điều 34. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 37. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 38. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • Điều 41. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP
 • Mẫu số 04 GIẤY ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG ...
 • Mẫu số 05 GIẤY PHÉP BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG/GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG/TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ (KINH TẾ VÀ ...
 • Mẫu số 06 GIẤY PHÉP Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ.
 • Mẫu số 07 GIẤY PHÉP Cấp lại lần thứ...
 • Mẫu số 08 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU NĂM
 • Mẫu số 09 BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI RƯỢU/BÁN BUÔN RƯỢU/BÁN LẺ RƯỢU/RƯỢU TIÊU DÙNG TẠI CHỖ NĂM
 • Mẫu số 10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO CÁC DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT ...
 • Mẫu số 11 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN NĂM
 • Mẫu số 12 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH RƯỢU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 105/2017/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Đang cập nhật