Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Tiêu đề: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 Số hiệu: 04/2017/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 12/06/2017 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

 • LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Điều 6. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Chương II NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
 • Mục 1. HỖ TRỢ CHUNG
 • Điều 8. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng
 • Điều 9. Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Điều 10. Hỗ trợ thuế, kế toán
 • Điều 11. Hỗ trợ mặt bằng sản xuất
 • Điều 12. Hỗ trợ công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung
 • Điều 13. Hỗ trợ mở rộng thị trường
 • Điều 14. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý
 • Điều 15. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
 • Mục 2. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH, KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, THAM GIA CỤM ...
 • Điều 16. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh
 • Điều 17. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
 • Điều 18. Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
 • Điều 19. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị
 • Điều 20. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Chương III TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
 • Điều 21. Trách nhiệm của Chính phủ
 • Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 24. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 25. Trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp tỉnh
 • Điều 26. Trách nhiệm của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp ...
 • Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Điều 28. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Điều 29. Công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Điều 30. Kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Điều 31. Đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Điều 32. Xử lý vi phạm pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Quy định chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Đang cập nhật

Án lệ về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Đang cập nhật