Nghị định 34/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 34/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Số hiệu: 34/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 03/04/2017 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ NỘI VỤ
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
 • Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 5. Hiệu lực thi hành
 • Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức mới của Bộ Nội vụ. Theo đó:

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Bộ Nội vụ chỉ còn 22 đơn vị trực thuộc thay vì 24 đơn vị như trước kia. Sự thay đổi này là do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được đưa ra khỏi cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Bộ Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực:

 • Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước;
 • Chính quyền địa phương, địa giới hành chính;
 • Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;
 • Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước;
 • Hội, tổ chức phi chính phủ;
 • Thi đua, khen thưởng;
 • Tôn giáo;
 • Văn thư, lưu trữ nhà nước;
 • Thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công.

Nghị định bổ sung thêm trách nhiệm của Bộ trong quản lý và tinh giản biên chế như sau:

 • Thẩm tra đối tượng tinh giản biên chế của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và UBND cấp tỉnh;
 • Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quản lý, sử dụng biên chế công chức, tinh giản biên chế;
 • Tổng hợp, thống kê biên chế công chức, số lượng người làm việc, tinh giản biên chế trong phạm vi cả nước.

Nghị định 34/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 03/4/2017, thay thế Nghị định 58/2014/NĐ-CP. 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 34/2017/NĐ-CP để xử lý: