Nghị định 138/2016/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 138/2016/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ Số hiệu: 138/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/10/2016 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ

 • NGHỊ ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế làm việc của Chính phủ.
 • Điều 2 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành, thay thế Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày ...
 • Điều 3 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHÍNH PHỦ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Chính phủ
 • Chương II TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI, CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 • Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Chính phủ
 • Điều 4. Những vấn đề Chính phủ thảo luận và quyết nghị
 • Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 6. Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của các Phó Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của thành viên Chính phủ là Bộ trưởng, Thủ ...
 • Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang ...
 • Điều 9. Quan hệ công tác của Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với các cơ quan, tổ ...
 • Điều 10. Quan hệ công tác của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ ...
 • Điều 11. Quan hệ công tác giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương
 • Chương III TRÁCH NHIỆM, QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
 • Điều 12. Các loại công việc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 13. Hồ sơ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 14. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương trong giải quyết công việc của Chính phủ, Thủ tướng ...
 • Điều 15. Quy trình xử lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
 • Điều 16. Quy trình xử lý đề án, báo cáo, văn bản đề xuất khác trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 17. Quy trình xử lý đối với các công việc do Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp ...
 • Chương IV CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Điều 18. Các loại chương trình công tác
 • Điều 19. Trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong xây dựng, thực hiện và đánh giá kết quả chương ...
 • Điều 20. Căn cứ xây dựng chương trình công tác
 • Điều 21. Trình tự xây dựng chương trình công tác
 • Điều 22. Thực hiện chương trình công tác
 • Điều 23. Theo dõi và đánh giá việc thực hiện chương trình công tác
 • Chương V PHIÊN HỌP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Điều 24. Các cuộc họp, hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Chính phủ
 • Điều 25. Các hình thức tổ chức cuộc họp, hội nghị
 • Điều 26. Phiên họp Chính phủ
 • Điều 27. Chuẩn bị phiên họp Chính phủ
 • Điều 28. Thành phần dự phiên họp Chính phủ
 • Điều 29. Trình tự phiên họp Chính phủ
 • Điều 30. Biên bản phiên họp Chính phủ
 • Điều 31. Nghị quyết phiên họp Chính phủ
 • Điều 32. Các hội nghị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 33. Cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các bộ, cơ quan, đoàn ...
 • Điều 34. Cuộc họp giao ban của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ (họp thường trực Chính ...
 • Điều 35. Các cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo địa phương tại ...
 • Điều 36. Cuộc họp do thành viên Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền chủ trì xử lý công việc của ...
 • Chương VI THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ...
 • Điều 37. Phạm vi và đối tượng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
 • Điều 38. Nguyên tắc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
 • Điều 39. Thẩm quyền theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
 • Điều 40. Nội dung theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
 • Điều 41. Hình thức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra
 • Điều 42. Kết quả kiểm tra
 • Chương VII TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC
 • Điều 43. Quy định về tiếp khách
 • Điều 44. Đi công tác địa phương, cơ sở
 • Điều 45. Đi công tác nước ngoài
 • Chương VIII CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
 • Điều 46. Chế độ báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ
 • Điều 47. Thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 48. Báo cáo tại phiên họp Chính phủ
 • Điều 49. Thông tin về hoạt động của Chính phủ cho Nhân dân
 • Điều 50. Thông tin đối ngoại
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 138/2016/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 138/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 138/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 138/2016/NĐ-CP

Đang cập nhật