Thông tư 126/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 126/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 126/2017/TT-BTC về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 126/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 27/11/2017 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 126/2017/TT-BTC về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NỢ CÔNG VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chế độ báo cáo
 • Điều 3. Công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia
 • Điều 4. Thời hạn báo cáo và công khai thông tin về nợ công
 • Điều 5. Hình thức báo cáo
 • Điều 6. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ NỢ CÔNG
 • Mẫu biểu số 1.01 BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ
 • Mẫu biểu số 1.02 BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ TRONG NƯỚC CỦA CHÍNH PHỦ
 • Mẫu biểu số 1.03 BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ TRONG NƯỚC CỦA CHÍNH PHỦ
 • Mẫu biểu số 1.04 BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
 • Mẫu biểu số 1.05 BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ TRONG NƯỚC ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
 • Mẫu biểu số 1.06 BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
 • Mẫu biểu số 1.07 BÁO CÁO THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ CÔNG
 • PHỤ LỤC II TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
 • Mẫu biểu số 2.01 THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • Mẫu biểu số 2.02 THỰC HIỆN VAY VÀ TRẢ NỢ NGUỒN VAY LẠI VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ
 • PHỤ LỤC III TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ CHO VAY LẠI TỪ NGUỒN VỐN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ
 • Mẫu biểu số 3.01 NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI THEO NHÀ TÀI TRỢ CHO VAY
 • Mẫu biểu số 3.02 NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI THEO ĐƠN VỊ NHẬN VAY LẠI
 • Mẫu biểu số 3.03 THỰC HIỆN RÚT VỐN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI
 • Mẫu biểu số 3.04 THỰC HIỆN TRẢ NỢ BỘ TÀI CHÍNH
 • Mẫu biểu số 3.05 THỰC HIỆN TRẢ NỢ TRỰC TIẾP CHO NƯỚC NGOÀI
 • Mẫu biểu số 3.06 BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÁC DỰ ÁN CÓ NỢ QUÁ HẠN
 • Mẫu biểu số 3.07 BÁO CÁO DƯ NỢ CỦA ĐƠN VỊ VAY LẠI CÓ NỢ QUÁ HẠN
 • PHỤ LỤC IV TỔNG HỢP, BÁO CÁO VỀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP
 • Mẫu biểu số 4.01 THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC XÁC NHẬN
 • Mẫu biểu số 4.02 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ NỢ NƯỚC NGOÀI TRUNG, DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP THEO HÌNH ...
 • Mẫu biểu số 4.03 TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ NỢ NƯỚC NGOÀI NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP THEO HÌNH THỨC ...
 • PHỤ LỤC V CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ NỢ CÔNG
 • Mẫu biểu công khai thông tin số 5.01 CÁC CHỈ TIÊU VỀ NỢ CÔNG VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA
 • Mẫu biểu công khai thông tin số 5.02 VAY VÀ TRẢ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ
 • Mẫu biểu công khai thông tin số 5.03 VAY VÀ TRẢ NỢ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH
 • Mẫu biểu công khai thông tin số 5.04 VAY VÀ TRẢ NỢ TRONG NƯỚC CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
 • Mẫu biểu công khai thông tin số 5.05 VAY VÀ TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA QUỐC GIA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 126/2017/TT-BTC để xử lý: