Quyết định 60/2016/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 60/2016/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 60/2016/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 Số hiệu: 60/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh Ngày ban hành: 22/09/2016 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 60/2016/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số ...
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN NHIỆM KỲ 2016 - 2021
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Chương II TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 4. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 5. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 6. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 7. Phạm vi, trách nhiệm giải quyết công việc của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 8. Quan hệ phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Chương III CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 • Điều 9. Các loại chương trình công tác
 • Điều 10. Trình tự xây dựng chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 11. Theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác
 • Chương IV PHIÊN HỌP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 • Điều 12. Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 13. Công tác chuẩn bị phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 14. Thành phần dự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 15. Trình tự phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 16. Biên bản phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Chương V GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 • Điều 17. Cách thức giải quyết công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 18. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chuẩn bị Phiếu trình
 • Điều 19. Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả
 • Điều 20. Tổ chức các buổi họp, làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức họp ...
 • Chương VI THỦ TỤC TRÌNH, BAN HÀNH VĂN BẢN
 • Điều 21. Thủ tục gửi văn bản, trình giải quyết công việc
 • Điều 22. Hồ sơ trình giải quyết công việc
 • Điều 23. Quy định về việc ký văn bản
 • Điều 24. Phát hành, công bố các văn bản của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 25. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
 • Chương VII KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN
 • Điều 26. Nguyên tắc kiểm tra
 • Điều 27. Phạm vi kiểm tra
 • Điều 28. Phương thức kiểm tra
 • Điều 29. Báo cáo kết quả kiểm tra
 • Chương VIII TIẾP KHÁCH, ĐI CÔNG TÁC
 • Điều 30. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp khách trong nước
 • Điều 31. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp khách nước ngoài
 • Điều 32. Chế độ đi công tác
 • Chương IX THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ TỔ CHỨC TIẾP DÂN
 • Điều 33. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 34. Trách nhiệm của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 35. Trách nhiệm của Chánh Thanh tra tỉnh
 • Điều 36. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 37. Tổ chức tiếp công dân
 • Chương X CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO
 • Điều 38. Trách nhiệm thông tin, báo cáo
 • Điều 39. Thông tin về hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương cho Nhân dân
 • Điều 40. Truyền thông tin trên mạng tin học
 • Điều 41. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 60/2016/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 60/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 60/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 60/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 60/2016/QĐ-UBND

Đang cập nhật