Quyết định 165/QĐ-AIDS

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 165/QĐ-AIDS

Tiêu đề: Quyết định 165/QĐ-AIDS năm 2014 về Hướng dẫn quản lý, cung ứng thuốc kháng HIV (ARV) trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS do Cục phòng, chống HIV/AIDS ban hành Số hiệu: 165/QĐ-AIDS Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Cục Phòng chống HIV/AIDS Người ký: Bùi Đức Dương Ngày ban hành: 25/08/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Quyết định 165/QĐ-AIDS năm 2014 về Hướng dẫn quản lý, cung ứng thuốc kháng HIV (ARV) trong chương trình phòng, chống HIV/AIDS do Cục phòng, chống HIV/AIDS ban hành

 • Q BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC KHÁNG HIV (ARV) TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Hướng dẫn quản lý cung ứng thuốc kháng HIV (ARV) trong Chương ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
 • Điều 3. Các ông, bà: Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Trung tâm Phòng ...
 • HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC KHÁNG HIV TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • I. Phạm vi điều chỉnh
 • II. Đối tượng áp dụng
 • III. Nguyên tắc quản lý cung ứng thuốc ARV
 • IV. Nguồn kinh phí thực hiện
 • Chương II QUẢN LÝ CUNG ỨNG THUỐC ARV
 • I. Xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc ARV hàng năm
 • 1. Căn cứ xây dựng kế hoạch
 • 2. Nội dung kế hoạch
 • 3. Quy trình xây dựng kế hoạch
 • II. Xây dựng kế hoạch đơn hàng cung ứng thuốc hàng quý
 • 1. Tần suất xây dựng kế hoạch đơn hàng cung ứng thuốc ARV
 • 2. Phương pháp xây dựng kế hoạch đơn hàng
 • III. Lập kế hoạch phân phối thuốc ARV định kỳ
 • 1. Tần suất phân phối định kỳ
 • 2. Phương pháp lập kế hoạch phân phối ARV định kỳ
 • IV. Tiếp nhận, bảo quản, phân phối, thu hồi, điều chuyển và cấp phát thuốc
 • 1. Tiếp nhận thuốc ARV
 • 2. Bảo quản thuốc ARV
 • 3. Phân phối, thu hồi, điều chuyển thuốc ARV định kỳ
 • 4. Phân phối, thu hồi điều chuyển thuốc ARV đột xuất
 • 5. Phân phối, thu hồi, điều chuyển thuốc ARV khẩn cấp
 • 6. Kê đơn và cấp phát thuốc ARV
 • V. Xử trí đối với các thuốc ARV không có khả năng sử dụng cần hủy
 • 1. Các loại thuốc ARV không có khả năng sử dụng cần hủy
 • 2. Quy trình xử lý
 • VI. Xử trí đối với các trường hợp thuốc ARV hỏng vỡ, thừa thiếu, mất nhãn, sai nhãn trong quá trình tiếp ...
 • 1. Tại doanh nghiệp dược
 • 2. Tại cơ sở điều trị
 • Chương III BÁO CÁO
 • I. Báo cáo định kỳ
 • 1. Cơ sở điều trị
 • 2. Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS
 • 3. Doanh nghiệp Dược
 • II. Báo cáo đột xuất
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • I. Trách nhiệm của Cục Phòng, chống HIV/AIDS
 • II. Trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • III. Trách nhiệm của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • IV. Trách nhiệm của doanh nghiệp dược
 • V. Trách nhiệm của các cơ sở điều trị
 • PHỤ LỤC I SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC II A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ TỒN KHO THUỐC ARV TẠI TỈNH/ THÀNH PHỐ
 • A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ TỒN KHO THUỐC ARV TẠI TỈNH/ THÀNH PH
 • B. BÁO CÁO BỆNH NHÂN SỬ DỤNG THUỐC ARV TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ
 • C. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀ TỒN KHO THUỐC ARV TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ
 • D. BIỂU MẪU DỰ TRÙ THUỐC ARV TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ
 • PHỤ LỤC III KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI THUỐC KHÁNG HIV (ARV)
 • PHỤ LỤC IV KẾ HOẠCH THU HỒI THUỐC KHÁNG HIV (ARV)
 • PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH NHẬP - XUẤT - TỒN KHO THUỐC ARV THÁNG/NĂM CỦA CÔNG TY DỊCH VỤ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 165/QĐ-AIDS để xử lý:

Tin tức về Quyết định 165/QĐ-AIDS

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 165/QĐ-AIDS

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 165/QĐ-AIDS

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 165/QĐ-AIDS

Đang cập nhật