Quyết định 375/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 375/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Kạn Số hiệu: 375/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng Ngày ban hành: 25/03/2016 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bắc Kạn

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT ...
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; thay thế Quyết định số: 13/QĐ-UBND ngày 07 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây ...
 • Điều 2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo nhằm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức ...
 • Điều 3. Ban Chỉ đạo thường xuyên hoạt động, có kế hoạch cụ thể, hiệu quả; không ngừng đổi mới, nâng cao ...
 • Điều 4. Ban Chỉ đạo thực hiện nguyên tắc chỉ đạo thống nhất; tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo; cá ...
 • Chương II NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO, THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO ...
 • Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
 • Điều 6. Nhiệm vụ của Trưởng ban Chỉ đạo
 • Điều 7. Nhiệm vụ của Phó Trưởng ban
 • Điều 8. Nhiệm vụ của các Thường trực Ban Chỉ đạo:
 • Điều 9. Nhiệm vụ của các ủy viên Ban Chỉ đạo:
 • Điều 10. Nhiệm vụ cụ thể của Ủy viên và các cơ quan là Ủy viên Ban Chỉ đạo:
 • Điều 11. Phân công địa bàn phụ trách
 • Chương III CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO
 • Điều 12 Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm của Trưởng ban Chỉ đạo. Thường trực Ban Chỉ ...
 • Điều 13. Theo đề nghị của các cơ quan Ủy viên Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Chỉ đạo quyết định bổ sung hoặc ...
 • Điều 14. Ban Chỉ đạo thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • Điều 15. Trưởng ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Trưởng ban Chỉ đạo ký các ...
 • Điều 16. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện theo các quy định về tài chính hiện hành.
 • Điều 17. Phối hợp hoạt động
 • Điều 18. Họp, hội nghị sơ kết, tổng kết Ban Chỉ đạo
 • Điều 19. Kiểm tra Phong trào
 • Điều 20. Báo cáo hàng năm
 • Chương IV TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TỈNH
 • Điều 21. Văn phòng Thường trực
 • Điều 22. Chức năng, nhiệm vụ
 • Điều 23. Chế độ làm việc
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 24 Trưởng ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
 • Điều 25. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào Quy chế này, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 375/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 375/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 375/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 375/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 375/QĐ-UBND

Đang cập nhật