Thông tư 45/2018/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 45/2018/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 45/2018/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 15/11/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định về vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG BÁN BUÔN ĐIỆN CẠNH TRANH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II ĐĂNG KÝ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 4. Trách nhiệm tham gia thị trường điện của đơn vị phát điện
 • Điều 5. Trách nhiệm tham gia thị trường điện đối với đơn vị mua buôn điện
 • Điều 6. Thời điểm tham gia thị trường điện
 • Điều 7. Hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện
 • Điều 8. Kiểm tra hồ sơ đăng ký tham gia thị trường điện
 • Điều 9. Thông tin thành viên tham gia thị trường điện
 • Điều 10. Chấm dứt tham gia thị trường điện
 • Điều 11. Xử lý các trường hợp không đăng ký tham gia thị trường điện
 • Chương III NGUYÊN TẮC VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 12. Ngày giao dịch, chu kỳ giao dịch, chu kỳ điều độ
 • Điều 13. Nút giao dịch mua bán điện
 • Điều 14. Giới hạn giá chào
 • Điều 15. Giá thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện
 • Điều 16. Xác định sản lượng hợp đồng
 • Chương IV KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Mục 1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH NĂM TỚI
 • Điều 17. Kế hoạch vận hành năm tới
 • Điều 18. Phân loại nhà máy thủy điện
 • Điều 19. Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành năm tới
 • Điều 20. Dịch vụ phụ trợ cho kế hoạch vận hành năm tới
 • Điều 21. Phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh năm tới
 • Điều 22. Xác định giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện
 • Điều 23. Xác định giá trần thị trường điện áp dụng cho các đơn vị phát điện
 • Điều 24. Lựa chọn Nhà máy điện mới tốt nhất
 • Điều 25. Nguyên tắc xác định giá công suất thị trường
 • Điều 26. Trình tự xác định giá công suất thị trường
 • Điều 27. Xác định sản lượng hợp đồng năm, tháng cho nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn ...
 • Điều 28. Xác định sản lượng hợp đồng năm, tháng cho nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với đơn vị ...
 • Điều 29. Trách nhiệm xác định và ký kết sản lượng hợp đồng năm và tháng
 • Điều 30. Công bố kế hoạch vận hành thị trường điện năm tới
 • Mục 2. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THÁNG TỚI
 • Điều 31. Dự báo phụ tải cho lập kế hoạch vận hành tháng tới
 • Điều 32. Tính toán giá trị nước
 • Điều 33. Phân loại tổ máy chạy nền, chạy lưng và chạy đỉnh tháng tới
 • Điều 34. Điều chỉnh giá trần bản chào của tổ máy nhiệt điện
 • Điều 35. Dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số trong kế hoạch vận hành tháng tới
 • Điều 36. Tính toán sản lượng hợp đồng tháng cho nhà máy điện mới tham gia thị trường điện giữa năm vận ...
 • Điều 37. Điều chỉnh sản lượng hợp đồng tháng của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện ...
 • Điều 38. Xác định sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện ...
 • Điều 39. Điều chỉnh tổng sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có hợp đồng mua bán ...
 • Điều 40. Xác định sản lượng hợp đồng từng chu kỳ giao dịch của nhà máy điện có hợp đồng mua bán điện ...
 • Mục 3. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH TUẦN TỚI
 • Điều 41. Giá trị nước tuần tới
 • Điều 42. Xác định sản lượng hợp đồng của nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết từ 02 ngày đến 01 tuần ...
 • Điều 43. Giá trần bản chào của nhà máy thủy điện
 • Điều 44. Dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số trong kế hoạch vận hành tuần tới
 • Chương V VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Mục 1. VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN NGÀY TỚI
 • Điều 45. Thông tin cho vận hành thị trường điện ngày tới
 • Điều 46. Bản chào giá
 • Điều 47. Sửa đổi bản chào giá
 • Điều 48. Chào giá nhóm nhà máy thủy điện bậc thang
 • Điều 49. Nộp bản chào giá
 • Điều 50. Kiểm tra tính hợp lệ của bản chào giá
 • Điều 51. Bản chào giá lập lịch
 • Điều 52. Số liệu sử dụng cho lập lịch huy động ngày tới
 • Điều 53. Lập lịch huy động ngày tới
 • Điều 54. Công bố lịch huy động ngày tới
 • Điều 55. Hòa lưới tổ máy phát điện
 • Điều 56. Xử lý trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất
 • Điều 57. Xử lý trong trường hợp có cảnh báo thiếu công suất cho dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số
 • Mục 2. VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CHU KỲ GIAO DỊCH TỚI
 • Điều 58. Dữ liệu lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới
 • Điều 59. Điều chỉnh sản lượng công bố của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu
 • Điều 60. Lập lịch huy động chu kỳ giao dịch tới
 • Điều 61. Công bố lịch huy động chu kỳ giao dịch tới
 • Mục 3. VẬN HÀNH THỜI GIAN THỰC
 • Điều 62. Điều độ hệ thống điện thời gian thực
 • Điều 63. Xử lý trong trường hợp hồ chứa của nhà máy thủy điện vi phạm mức nước giới hạn tuần
 • Điều 64. Can thiệp thị trường điện
 • Điều 65. Dừng thị trường điện
 • Điều 66. Khôi phục thị trường điện
 • Mục 4. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐIỆN TRONG VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 67. Xử lý điện năng xuất khẩu trong lập lịch huy động
 • Điều 68. Xử lý điện năng nhập khẩu trong lập lịch huy động
 • Điều 69. Thanh toán cho lượng điện năng xuất khẩu và nhập khẩu
 • Chương VI ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 70. Vị trí đo đếm ranh giới trong thị trường bán buôn điện
 • Điều 71. Hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ số liệu đo đếm
 • Điều 72. Trách nhiệm thu thập, quản lý số liệu đo đếm trong thị trường điện
 • Điều 73. Lưu trữ số liệu đo đếm
 • Điều 74. Phương thức, trình tự thu thập số liệu đo đếm
 • Điều 75. Kiểm tra số liệu đo đếm
 • Điều 76. Tính toán sản lượng điện năng đo đếm trong thị trường bán buôn điện
 • Điều 77. Ước tính số liệu đo đếm
 • Điều 78. Xác nhận sản lượng điện năng theo chỉ số chốt công tơ
 • Chương VII TÍNH TOÁN GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY
 • Mục 1. TÍNH TOÁN GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN
 • Điều 79. Xác định giá điện năng thị trường áp dụng cho đơn vị phát điện
 • Điều 80. Giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị phát điện
 • Điều 81. Xác định giá điện năng thị trường khi can thiệp thị trường điện
 • Mục 2. GIÁ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN GIAO NGAY ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ MUA BUÔN ĐIỆN
 • Điều 82. Giá điện năng thị trường áp dụng cho các đơn vị mua buôn điện
 • Điều 83. Giá công suất thị trường áp dụng cho đơn vị mua buôn điện
 • Điều 84. Giá thị trường điện toàn phần áp dụng cho đơn vị mua buôn điện
 • Điều 85. Công bố thông tin về giá thị trường điện giao ngay
 • Chương VIII THANH TOÁN
 • Mục 1. THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ PHÁT ĐIỆN TRỰC TIẾP GIAO DỊCH
 • Điều 86. Sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện
 • Điều 87. Điều chỉnh sản lượng điện năng của nhà máy điện phục vụ thanh toán trong thị trường điện
 • Điều 88. Thanh toán điện năng thị trường
 • Điều 89. Khoản thanh toán theo giá công suất thị trường
 • Điều 90. Khoản thanh toán sai khác trong hợp đồng mua bán điện
 • Mục 2. THANH TOÁN ĐIỆN NĂNG ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ MUA ĐIỆN
 • Điều 91. Tính toán khoản chi phí mua điện theo giá thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện ...
 • Điều 92. Tính toán khoản chi phí mua điện theo thị trường điện giao ngay của đơn vị mua buôn điện trong ...
 • Điều 93. Tính toán khoản thanh toán sai khác theo hợp đồng mua bán điện của đơn vị mua buôn điện
 • Mục 3. THANH TOÁN DỊCH VỤ PHỤ TRỢ VÀ THANH TOÁN KHÁC
 • Điều 94. Thanh toán cho dịch vụ dự phòng điều chỉnh tần số
 • Điều 95. Thanh toán cho dịch vụ dự phòng khởi động nhanh, dịch vụ vận hành phải phát để đảm bảo an ninh ...
 • Điều 96. Thanh toán cho nhà máy thủy điện có hồ chứa điều tiết dưới 02 ngày
 • Điều 97. Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Điều 98. Thanh toán khác đối với nhà máy điện ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị mua buôn điện
 • Điều 99. Thanh toán khi can thiệp thị trường điện
 • Điều 100. Thanh toán khi dừng thị trường điện
 • Mục 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THANH TOÁN
 • Điều 101. Số liệu phục vụ tính toán thanh toán thị trường điện
 • Điều 102. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho ngày giao dịch
 • Điều 103. Bảng kê thanh toán thị trường điện cho chu kỳ thanh toán
 • Điều 104. Hồ sơ thanh toán
 • Điều 105. Hồ sơ thanh toán cho hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ
 • Điều 106. Hiệu chỉnh hóa đơn
 • Điều 107. Thanh toán
 • Điều 108. Xử lý các sai sót trong thanh toán
 • Điều 109. Thanh toán hợp đồng mua bán điện giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị mua buôn điện
 • Chương IX HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHỤC VỤ VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 110. Phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
 • Điều 111. Yêu cầu đối với phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
 • Điều 112. Xây dựng và phát triển các phần mềm cho hoạt động của thị trường điện
 • Điều 113. Kiểm toán phần mềm
 • Điều 114. Cấu trúc hệ thống thông tin thị trường điện
 • Điều 115. Quản lý và vận hành hệ thống thông tin thị trường điện
 • Điều 116. Cung cấp và công bố thông tin thị trường điện
 • Điều 117. Trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin thị trường điện
 • Điều 118. Bảo mật thông tin thị trường điện
 • Điều 119. Các trường hợp miễn trừ bảo mật thông tin
 • Điều 120. Lưu trữ thông tin thị trường điện
 • Chương X GIÁM SÁT VẬN HÀNH THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
 • Điều 121. Trách nhiệm thực hiện giám sát thị trường điện
 • Điều 122. Công bố thông tin vận hành thị trường điện
 • Điều 123. Cung cấp dữ liệu phục vụ giám sát vận hành thị trường điện
 • Điều 124. Chế độ báo cáo vận hành thị trường điện
 • Điều 125. Kiểm toán số liệu và tuân thủ thị trường điện
 • Chương XI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 126. Giải quyết tranh chấp trong thị trường điện
 • Điều 127. Phát hiện và trình báo vi phạm
 • Điều 128. Xác minh hành vi vi phạm
 • Điều 129. Lập Biên bản vi phạm hành chính
 • Điều 130. Xử lý vi phạm
 • Chương XII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 131. Trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực
 • Điều 132. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Điều 133. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
 • Điều 134. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ ...
 • Điều 135. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 MẪU BẢNG GIÁ TRẦN BẢN CHÀO CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN
 • PHỤ LỤC 2 MẪU BẢN CHÀO
 • PHỤ LỤC 3 MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN NGÀY
 • PHỤ LỤC 4 MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN THÁNG
 • PHỤ LỤC 5 Sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện mẫu ban hành kèm theo Phụ lục 3 Thông tư số 56/2014 ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 45/2018/TT-BCT để xử lý: