Quyết định 1215/QĐ-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1215/QĐ-VPCP

Tiêu đề: Quyết định 1215/QĐ-VPCP năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ Số hiệu: 1215/QĐ-VPCP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 15/12/2016 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1215/QĐ-VPCP năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC VỤ, CỤC, ĐƠN VỊ THUỘC VĂN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị
 • Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn chung của các đơn vị
 • Chương II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 • Điều 4. Vụ Tổng hợp
 • Điều 5. Vụ Pháp luật
 • Điều 6. Vụ Kinh tế tổng hợp
 • Điều 7. Vụ Công nghiệp
 • Điều 8. Vụ Nông nghiệp
 • Điều 9. Vụ Đổi mới doanh nghiệp
 • Điều 10. Vụ Quan hệ quốc tế
 • Điều 11. Vụ Khoa giáo - Văn xã
 • Điều 12. Vụ Nội chính
 • Điều 13. Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn ...
 • Điều 14. Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ
 • Điều 15. Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể
 • Điều 16. Vụ Thư ký - Biên tập
 • Điều 17. Vụ Hành chính
 • Điều 18. Vụ Tổ chức cán bộ
 • Điều 19. Vụ Kế hoạch tài chính
 • Điều 20. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
 • Điều 21. Cục Quản trị
 • Điều 22. Cục Hành chính - Quản trị II
 • Điều 23. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
 • Điều 24. Trung tâm Tin học
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1215/QĐ-VPCP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1215/QĐ-VPCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1215/QĐ-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1215/QĐ-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1215/QĐ-VPCP

Đang cập nhật