Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14

Tiêu đề: Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 326/2016/UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 30/12/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, MIỄN, GIẢM, THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ÁN PHÍ VÀ LỆ PHÍ TÒA ÁN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Án phí
 • Điều 4. Lệ phí Tòa án
 • Điều 5. Tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án
 • Điều 6. Mức án phí, lệ phí Tòa án
 • Điều 7. Mức tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án
 • Điều 8. Giá tài sản làm cơ sở thu tạm ứng án phí
 • Điều 9. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, án phí, lệ phí Tòa án
 • Điều 10. Cơ quan thu tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, án phí, lệ phí Tòa án
 • Điều 11. Không phải nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án; không phải chịu án phí, lệ phí Tòa ...
 • Điều 12. Miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án
 • Điều 13. Giảm tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án
 • Điều 14. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án
 • Điều 15. Thẩm quyền miễn, giảm tạm ứng án phí, án phí
 • Điều 16. Thẩm quyền miễn, giảm tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án
 • Điều 17. Thời hạn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án
 • Điều 18. Xử lý tạm ứng án phí, án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, lệ phí Tòa án
 • Điều 19. Chế độ thu, nộp, quản lý tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Tòa án, án phí, lệ phí Tòa án
 • Điều 20. Kiểm sát việc thu, nộp, miễn, giảm, giải quyết khiếu nại về án phí, lệ phí Tòa án
 • Chương II ÁN PHÍ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ
 • Điều 21. Các loại án phí trong vụ án hình sự
 • Điều 22. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí trong vụ án hình sự
 • Điều 23: Nghĩa vụ chịu án phí trong vụ án hình sự
 • Chương III ÁN PHÍ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ
 • Điều 24. Các loại án phí trong vụ án dân sự
 • Điều 25. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm
 • Điều 26. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm
 • Điều 27. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm trong một số loại việc cụ thể
 • Điều 28. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm
 • Điều 29. Nghĩa vụ chịu án phí dân sự phúc thẩm
 • Chương IV ÁN PHÍ TRONG VỤ ÁN HÀNH CHÍNH
 • Điều 30. Các loại án phí trong vụ án hành chính
 • Điều 31. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính
 • Điều 32. Nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm trong vụ án hành chính
 • Điều 33. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính
 • Điều 34. Nghĩa vụ chịu án phí phúc thẩm trong vụ án hành chính
 • Chương V LỆ PHÍ TÒA ÁN
 • Mục 1. LỆ PHÍ GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
 • Điều 35. Các loại lệ phí giải quyết việc dân sự
 • Điều 36. Nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng lệ phí sơ thẩm, phúc thẩm
 • Điều 37. Nghĩa vụ chịu lệ phí sơ thẩm, phúc thẩm giải quyết việc dân sự
 • Mục 2. CÁC LOẠI LỆ PHÍ TÒA ÁN KHÁC
 • Điều 38. Lệ phí công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài; ...
 • Điều 39. Lệ phí giải quyết yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh ...
 • Điều 40. Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản
 • Điều 41. Lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công
 • Điều 42. Lệ phí bắt giữ tàu biển, tàu bay
 • Điều 43. Lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam
 • Điều 44.
 • Điều 45. Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án
 • Chương VI KHIẾU NẠI VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 46. Giải quyết khiếu nại về án phí, lệ phí Tòa án
 • Điều 47. Hiệu lực thi hành
 • Điều 48. Điều khoản chuyển tiếp
 • DANH MỤC ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 để xử lý: