Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước Số hiệu: 07/2016/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 14/12/2016 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Quyết định số 1223/QĐ-KTNN ngày ...
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu ...
 • QUY ĐỊNH VỀ THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Trách nhiệm của đơn vị kiểm toán trực thuộc KTNN
 • Điều 6. Trách nhiệm của các đơn vị tham mưu
 • Chương II THEO DÕI VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN
 • Điều 7. Trình tự tổ chức theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán
 • Điều 8. Thu thập, tổng hợp thông tin về kết luận, kiến nghị kiểm toán và tình hình thực hiện kết luận ...
 • Điều 9. Đánh giá tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán
 • Điều 10. Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm ...
 • Điều 11. Lập và gửi báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán
 • Chương III KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN
 • Điều 12. Trình tự các bước tổ chức kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán
 • Điều 13. Lập, thẩm định, ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm
 • Điều 14. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra
 • Điều 15. Chuẩn bị triển khai kiểm tra
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện kiểm tra
 • Điều 17. Kết thúc kiểm tra
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện
 • DANH MỤC PHỤ LỤC, MẪU BIỂU HỒ SƠ THEO DÕI, KIỂM TRA THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN

Đang cập nhật