Quyết định 188/QĐ-TCHQ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 188/QĐ-TCHQ

Tiêu đề: Quyết định 188/QĐ-TCHQ năm 2017 về Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Số hiệu: 188/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn Ngày ban hành: 02/02/2017 Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 188/QĐ-TCHQ năm 2017 về Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam”.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định tại Phụ lục kèm ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA HẢI QUAN VIỆT NAM
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thực thi công vụ
 • Chương II CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ
 • Điều 4. Chức trách, nhiệm vụ của lãnh đạo hải quan các cấp
 • Điều 5. Chức trách, nhiệm vụ của công chức hải quan
 • Điều 6. Trường hợp miễn trừ trách nhiệm
 • Chương III QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHUẨN MỰC ỨNG XỬ
 • Điều 7. Quan hệ công tác và chuẩn mực ứng xử trong ngành hải quan
 • Điều 8. Quan hệ công tác giữa thủ trưởng đơn vị các cấp với cấp ủy và tổ chức đoàn thể cùng cấp
 • Điều 9. Quan hệ công tác với các cá nhân, tổ chức ngoài Tổng cục Hải quan
 • Điều 10. Những việc công chức hải quan không được làm
 • Chương IV CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, CÔNG TÁC, HỘI HỌP, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
 • Điều 11. Thời gian làm việc trong tuần, trong ngày
 • Điều 12. Tổ chức giao ban
 • Điều 13. Nguyên tắc tổ chức hội họp, học tập
 • Điều 14. Chế độ thông tin báo cáo
 • Điều 15. Chế độ bảo mật
 • Điều 16. Chế độ nghỉ ngơi
 • Chương V QUẢN LÝ TÀI LIỆU, TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT, NGHIỆP VỤ
 • Điều 17. Quản lý tài liệu
 • Điều 18. Quản lý tài chính, tài sản
 • Điều 19. Quản lý thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
 • Điều 20. Thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị nghiệp vụ và các giấy tờ công tác
 • Chương VI SỬ DỤNG TRANG PHỤC HẢI QUAN
 • Điều 21. Trang phục Hải quan Việt Nam
 • Điều 22. Mặc lễ phục Hải quan Việt Nam
 • Điều 23. Mặc trang phục thường dùng
 • Điều 24. Mặc trang phục chuyên dùng
 • Điều 25. Đội mũ
 • Điều 26. Thời gian mặc trang phục
 • Điều 27. Thay đổi, thu hồi trang phục
 • Điều 28. Mặc thường phục
 • Chương VII TƯ THẾ, TÁC PHONG
 • Điều 29. Chào hỏi
 • Điều 30. Xưng hô trong giao tiếp
 • Điều 31. Những điều cấm đối với tư thế, tác phong
 • Chương VIII MÔI TRƯỜNG VÀ VỆ SINH CÔNG SỞ
 • Điều 32. Môi trường và vệ sinh trụ sở
 • Điều 33. Môi trường và vệ sinh bếp ăn tập thể
 • Điều 34. Quy định về nhà ở công vụ
 • Chương IX TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 35. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Điều 36. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THAY THẾ/ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH KHI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ CỦA HẢI ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 188/QĐ-TCHQ để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 188/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 188/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 188/QĐ-TCHQ

Đang cập nhật