Thông tư 02/2017/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2017/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 02/2017/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 06/01/2017 Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính

Mục lục Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường
 • Điều 4. Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường
 • Điều 5. Mức chi
 • Điều 6. Quy định điều kiện hỗ trợ đối với dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc ...
 • Điều 7. Lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước
 • Điều 8. Công tác kiểm tra
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 01 MỘT SỐ MỨC CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • PHỤ LỤC 02 DỰ TOÁN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CHI SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • PHỤ LỤC 03 LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN VỀ MÔI TRƯỜNG (HOẶC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA NHIỆM ...
 • PHỤ LỤC 04 LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN VỀ MÔI TRƯỜNG (HOẶC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA NHIỆM ...
 • PHỤ LỤC 05 PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ TOÁN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN (HOẶC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC CỦA NHIỆM VỤ, DỰ ÁN)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2017/TT-BTC để xử lý: