Thông tư 56/2017/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 56/2017/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 56/2017/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn Ngày ban hành: 29/12/2017 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THUỘC LĨNH ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II BỆNH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN VÀ HỒ SƠ KHÁM GIÁM ĐỊNH ĐỂ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ ...
 • Điều 4. Bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần
 • Điều 5. Hồ sơ khám giám định lần đầu
 • Điều 6. Hồ sơ khám giám định lại do tái phát
 • Điều 7. Hồ sơ khám giám định tổng hợp
 • Điều 8. Hồ sơ giám định phúc quyết do vượt khả năng chuyên môn
 • Điều 9. Hồ sơ khám giám định phúc quyết theo đề nghị của tổ chức, cá nhân
 • Điều 10. Hồ sơ khám giám định phúc quyết lần cuối
 • Điều 11. Trách nhiệm lập hồ sơ khám giám định
 • Điều 12. Thời hạn giám định lại
 • Điều 13. Trình tự, nội dung khám giám định
 • Điều 14. Thời hạn giá trị Biên bản giám định y khoa
 • Chương III CẤP GIẤY RA VIỆN, GIẤY CHỨNG SINH, TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN, GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ DƯỠNG THAI ...
 • Điều 15. Cấp giấy ra viện
 • Điều 16. Cấp giấy chứng sinh
 • Điều 17. Cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án
 • Điều 18. Cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai
 • Điều 19. Cấp giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do ...
 • Chương IV CẤP VÀ QUẢN LÝ GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 20. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
 • Điều 21. Hình thức cấp chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội và cách ghi nội dung giấy chứng nhận ...
 • Chương V TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 • Điều 22. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Y tế
 • Điều 23. Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Điều 24. Trách nhiệm của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 25. Trách nhiệm của Hội đồng Giám định y khoa
 • Điều 26. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành.
 • Điều 28. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 29. Điều khoản tham chiếu
 • PHỤ LỤC 1 MẪU GIẤY GIỚI THIỆU ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 2 MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KHÁM GIÁM ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 3 MẪU GIẤY RA VIỆN
 • PHỤ LỤC 4 MẪU BẢN TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN
 • PHỤ LỤC 5 MẪU GIẤY CHỨNG SINH
 • PHỤ LỤC 6 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ DƯỠNG THAI
 • PHỤ LỤC 7 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN NGHỈ VIỆC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • PHỤ LỤC 8 MẪU BẢN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH VÀ CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 56/2017/TT-BYT để xử lý: