Quyết định 130/QĐ-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 130/QĐ-BXD

Tiêu đề: Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng Số hiệu: 130/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà Ngày ban hành: 14/03/2017 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Thông tin báo chí, xuất bản, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ XÂY DỰNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1153/QĐ-BXD ngày ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Người phát ngôn của Bộ chịu trách ...
 • QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA BỘ XÂY DỰNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 • Điều 3: Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
 • Chương II PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
 • Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ
 • Điều 5. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường
 • Điều 6. Quyền hạn và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin ...
 • Điều 7. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn
 • Chương III TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÍ
 • Điều 8: Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin báo chí
 • Điều 9: Quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin báo chí
 • Chương IV PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 • Điều 10. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ
 • Điều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
 • Điều 12. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin
 • Điều 13. Trách nhiêm của Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các tạp chí, trang thông tin điện tử thuộc ...
 • Điều 14. Xử lý vi phạm
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực ...
 • Điều 16. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm ...
 • Điều 17. Văn phòng Bộ có trách nhiệm phổ biến, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 130/QĐ-BXD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 130/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 130/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 130/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 130/QĐ-BXD

Đang cập nhật