Quyết định 569/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 569/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 569/QĐ-BTC năm 2017 Quy chế quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính Số hiệu: 569/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Tiến Dũng Ngày ban hành: 28/03/2017 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 569/QĐ-BTC năm 2017 Quy chế quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quy hoạch lãnh đạo, quản lý các cấp thuộc và trực thuộc ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1366/QĐ-BTC ngày ...
 • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực ...
 • QUY CHẾ QUY HOẠCH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÁC CẤP THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc quy hoạch
 • Điều 3. Số lượng công chức, viên chức đưa vào quy hoạch
 • Điều 4. Tổ chức công tác rà soát quy hoạch
 • Chương II TIÊU CHUẨN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUY HOẠCH, ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUY HOẠCH
 • Điều 5. Tiêu chuẩn quy hoạch
 • Điều 6. Đánh giá cán bộ quy hoạch
 • Chương III QUY TRÌNH, THỦ TỤC QUY HOẠCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • Mục I. QUY TRÌNH, THỦ TỤC CHUNG
 • Điều 7. Quy trình chung
 • Điều 8. Quy định về tổ chức các Hội nghị quy hoạch
 • Điều 9. Quy định về tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch
 • Điều 10. Quy định về thời gian hiệp y
 • Điều 11. Mẫu các văn bản áp dụng thống nhất trong công tác quy hoạch
 • Mục II. QUY HOẠCH TẠI CƠ QUAN BỘ TÀI CHÍNH
 • Điều 12. Quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính
 • Điều 13. Quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Viện Chiến ...
 • Điều 14. Quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục và tương ...
 • Mục III. QUY HOẠCH TẠI CÁC TỔNG CỤC
 • Điều 15. Quy hoạch Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng và tương đương
 • Điều 16. Quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, đơn vị sự nghiệp của Tổng cục
 • Điều 17. Quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, đơn vị sự nghiệp ...
 • Điều 18. Quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Cục và tương đương tại các tỉnh, thành phố
 • Điều 19. Quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng và tương đương thuộc Cục ở các tỉnh, thành phố
 • Điều 20. Quy hoạch lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương
 • Điều 21. Quy hoạch các chức danh lãnh đạo còn lại của Chi cục và tương đương
 • Mục IV. QUY HOẠCH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
 • Điều 22. Quy hoạch người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp
 • Điều 23. Quy hoạch đối với các chức danh do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quyết định
 • Chương IV QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐƯA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC RA KHỎI QUY HOẠCH
 • Điều 24. Các trường hợp đưa ra khỏi quy hoạch
 • Điều 25. Quy trình đưa công chức, viên chức ra khỏi quy hoạch
 • Chươn CÔNG KHAI QUY HOẠCH
 • Điều 26. Nội dung công khai
 • Điều 27. Phạm vi công khai
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 28. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Mẫu biểu số 01/QHCB TỜ TRÌNH V/v: Rà soát và đề xuất chủ trương bổ sung quy hoạch cán bộ
 • Mẫu biểu số 01/QHCB THÔNG BÁO V/v thực hiện chủ trương quy hoạch
 • BIỂU CHI TIẾT DANH SÁCH CÁN BỘ QUY HOẠCH
 • Mẫu biểu số 02/QHCB BIÊN BẢN HỘI NGHỊ (Sử dụng cho các Hội nghị)
 • Mẫu biểu số 03/QHCB PHIẾU LẤY Ý KIẾN GIỚI THIỆU QUY HOẠCH
 • Mẫu biểu số 04/QHCB BIỂU TỔNG HỢP PHIẾU GIỚI THIỆU QUY HOẠCH
 • Mẫu biểu số 05/QHCB BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
 • Mẫu số 06/QHCB SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Mẫu biểu số 07/QHCB Các nội dung chủ yếu của văn bản hiệp y:
 • Mẫu biểu số 08/QHCB TỜ TRÌNH V/v: Đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ
 • Mẫu biểu 08/QHCB DANH SÁCH CÁN BỘ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH
 • Mẫu biểu số 09/QHCB MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
 • Mẫu biểu số 10/QHCB Kế hoạch luân chuyển, đào tạo công chức, viên chức được quy hoạch
 • Mẫu biểu số 11/QHCB NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
 • Mẫu biểu số 12/QHCB QUYẾT ĐỊNH Về việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo
 • Mẫu biểu 12/QHCB DANH SÁCH QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 569/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 569/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 569/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 569/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 569/QĐ-BTC

Đang cập nhật