Thông tư 48/2019/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 48/2019/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 48/2019/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 08/08/2019 Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC TRÍCH LẬP VÀ XỬ LÝ CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO, TỔN THẤT CÁC KHOẢN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc chung trong trích lập các khoản dự phòng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 • Điều 5. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư
 • Điều 6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi
 • Điều 7. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 48/2019/TT-BTC để xử lý: