Thông tư 01/2017/TT-UBDT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2017/TT-UBDT

Tiêu đề: Thông tư 01/2017/TT-UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Số hiệu: 01/2017/TT-UBDT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc Người ký: Đỗ Văn Chiến Ngày ban hành: 10/05/2017 Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Dân tộc

Mục lục Thông tư 01/2017/TT-UBDT quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN 2 (CHƯƠNG TRÌNH 135) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và địa bàn thực hiện
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện Chương trình
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. PHÂN BỔ VỐN VÀ LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • Điều 3. Phân bổ vốn từ nguồn ngân sách nhà nước
 • Điều 4. Lập kế hoạch thực hiện Chương trình
 • Mục 2. HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG
 • Điều 5. Nội dung hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
 • Điều 6. Cơ chế hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng
 • Điều 7. Duy tu, bảo dưỡng và quản lý, vận hành công trình
 • Điều 8. Đóng góp của cộng đồng và người dân
 • Điều 9. Tạo việc làm công
 • Mục 3. NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CỘNG ĐỒNG VÀ CÁN BỘ CƠ SỞ
 • Điều 10. Đối tượng nâng cao năng lực
 • Điều 11. Nội dung nâng cao năng lực
 • Điều 12. Lập kế hoạch và thực hiện nâng cao năng lực
 • Điều 13. Cơ chế thực hiện nâng cao năng lực
 • Mục 4. QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN VỐN
 • Điều 14. Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán vốn
 • Chương III KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ
 • Điều 15. Kiểm tra, giám sát và đánh giá
 • Điều 16. Thông tin, tuyên truyền
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 17. Tổ chức thực hiện
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2017/TT-UBDT để xử lý: