Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 13/2017/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp Ngày ban hành: 15/05/2017 Lĩnh vực: Lao động, Giao thông, vận tải, Thống kê

Mục lục Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO, ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Tai nạn lao động hàng hải
 • Điều 5. Phân loại tai nạn lao động hàng hải
 • Điều 6. Mục đích, yêu cầu điều tra tai nạn lao động hàng hải
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO, ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
 • Điều 7. Khai báo tai nạn lao động hàng hải
 • Điều 8. Đoàn điều tra tai nạn lao động hàng hải
 • Điều 9. Quy trình điều tra tai nạn lao động hàng hải
 • Điều 10. Hồ sơ vụ tai nạn lao động hàng hải
 • Điều 11. Trách nhiệm của thuyền viên bị nạn, người biết sự việc và người có liên quan đến vụ tai nạn ...
 • Điều 12. Trách nhiệm của người sử dụng lao động
 • Điều 13. Thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải
 • Điều 14. Chi phí điều tra tai nạn lao động hàng hải
 • Điều 15. Khiếu nại, tố cáo
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC CHẤN THƯƠNG ĐỂ XÁC ĐỊNH LOẠI TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI NẶNG
 • PHỤ LỤC II MẪU BẢN KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
 • PHỤ LỤC III MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
 • PHỤ LỤC IV MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
 • PHỤ LỤC V MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI
 • PHỤ LỤC VI MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI (NHẸ HOẶC NẶNG)
 • PHỤ LỤC VII MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI (NẶNG HOẶC CHẾT NGƯỜI)
 • PHỤ LỤC VIII MẪU BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG BỐ BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI
 • PHỤ LỤC IX MẪU SỔ THỐNG KÊ TAI NẠN LAO ĐỘNG NĂM...
 • PHỤ LỤC X MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI (6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH

Phân tích chính sách về Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 13/2017/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật