Thông tư 22/2017/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2017/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 22/2017/TT-BCT về quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Số hiệu: 22/2017/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Tuấn Anh Ngày ban hành: 23/10/2017 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 22/2017/TT-BCT về quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KHỞI ĐỘNG ĐEN VÀ KHÔI PHỤC HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II NGUYÊN TẮC KHỞI ĐỘNG ĐEN VÀ KHÔI PHỤC HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
 • Điều 4. Lựa chọn nhà máy điện khởi động đen
 • Điều 5. Xác định vị trí nhà máy điện khởi động đen
 • Điều 6. Nguyên tắc xử lý sự cố rã lưới và khôi phục hệ thống điện
 • Điều 7. Nguyên tắc thực hiện khởi động đen và khôi phục hệ thống điện
 • Điều 8. Chi phí đầu tư, duy trì hệ thống khởi động đen
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA KHỞI ĐỘNG ĐEN VÀ KHÔI PHỤC HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
 • Điều 9. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • Điều 10. Trách nhiệm của Cấp điều độ quốc gia
 • Điều 11. Trách nhiệm của Cấp điều độ miền
 • Điều 12. Trách nhiệm của Cấp điều độ phân phối tỉnh
 • Điều 13. Trách nhiệm của Cấp điều độ phân phối quận, huyện
 • Điều 14. Trách nhiệm của Đơn vị phát điện có nhà máy điện khởi động đen
 • Điều 15. Trách nhiệm của Đơn vị phát điện có nhà máy điện tách lưới giữ tự dùng
 • Điều 16. Trách nhiệm của Đơn vị phát điện khác
 • Điều 17. Trách nhiệm của Đơn vị truyền tải điện
 • Điều 18. Trách nhiệm của Đơn vị phân phối điện, đơn vị phân phối và bán lẻ điện
 • Điều 19. Trách nhiệm của Đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông điện lực
 • Điều 20. Trách nhiệm của Đơn vị có thiết bị điện quan trọng
 • Chương IV NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN VẬN HÀNH
 • Điều 21. Nhiệm vụ của trưởng ca nhà máy điện khởi động đen, trưởng ca trung tâm điều khiển cụm nhà máy ...
 • Điều 22. Nhiệm vụ của trưởng ca nhà máy điện tách lưới giữ tự dùng, trưởng ca trung tâm điều khiển cụm ...
 • Điều 23. Nhiệm vụ của trưởng ca nhà máy điện tách lưới phát độc lập, trưởng ca trung tâm điều khiển cụm ...
 • Điều 24. Nhiệm vụ của nhân viên vận hành tại nhà máy điện, trung tâm điều khiển cụm nhà máy điện, trạm ...
 • Điều 25. Nhiệm vụ của Điều độ viên quốc gia
 • Điều 26. Nhiệm vụ của Điều độ viên miền
 • Điều 27. Nhiệm vụ của điều độ viên phân phối tỉnh
 • Điều 28. Nhiệm vụ của điều độ viên phân phối quận, huyện
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 29. Tổ chức thực hiện
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2017/TT-BCT để xử lý: