Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước Số hiệu: 07/2017/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 20/06/2017 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm toán hoạt động của Kiểm toán nhà nước.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu ...
 • QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích ban hành Quy trình kiểm toán hoạt động
 • Điều 4. Yêu cầu đối với Đoàn kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán
 • Điều 5. Kiểm soát chất lượng kiểm toán
 • Điều 6. Tài liệu, hồ sơ kiểm toán
 • Chương II CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN
 • Điều 7. Khảo sát, thu thập thông tin về chủ đề kiểm toán
 • Điều 8. Đánh giá điều kiện đảm bảo tiến hành cuộc kiểm toán
 • Điều 9. Lập Kế hoạch kiểm toán tổng quát
 • Điều 10. Lập Chương trình kiểm toán
 • Điều 11. Sử dụng chuyên gia
 • Điều 12. Tham khảo ý kiến tư vấn
 • Chương III THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
 • Điều 13. Tiến hành kiểm toán
 • Điều 14. Trao đổi thông tin với đơn vị được kiểm toán
 • Chương IV LẬP VÀ GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN
 • Điều 15. Tổng hợp kết quả kiểm toán
 • Điều 16. Lập dự thảo báo cáo kiểm toán
 • Chương V THEO DÕI, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN
 • Điều 17. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 07/2017/QĐ-KTNN

Đang cập nhật